Minister obrany Benet: Izrael neprestane s útokmi v Sýrii, kým tam bude prítomný Irán

Izra­el­ský minis­ter obra­ny Naf­ta­li Benet v uto­rok vyhlá­sil, že Izra­el bude pokra­čo­vať vo vojen­ských ope­rá­ciách v Sýrii až do odcho­du Irá­nu z tej­to kra­ji­ny.

Benet to pod­ľa agen­tú­ry AFP vyhlá­sil len nie­koľ­ko hodín po tom, ako pri úto­koch na Irá­nom pod­po­ro­va­né jed­not­ky a ich spo­jen­cov priš­lo o život 14 ozb­ro­jen­cov.

„Irán nemá v Sýrii čo hľadať.…(a) my nepres­ta­ne­me, kým (Irán­ci) zo Sýrie neodí­du,” vyhlá­sil Benet v tele­víz­nom roz­ho­vo­re, pri­čom zara­zil sna­hy pri­mať ho pri­znať zod­po­ved­nosť Izra­e­la za noč­né nále­ty.

Nate­raz tak nie je jas­né, kto v noci na uto­rok spá­chal nále­ty na cie­le v púš­ti blíz­ko výcho­do­sýr­ske­ho mes­ta Majá­dín. Ich cie­ľom boli pozí­cie milí­cií, pod­po­ro­va­ných Irá­nom, a ich spo­jen­cov.

Pod­ľa šéfa Sýr­ske­ho pozo­ro­va­teľ­ské­ho cen­tra pre ľud­ské prá­va (SOHR) Rámí­ho Abda­la Rah­má­na je „prav­de­po­dob­né”, že ope­rá­ciu, pri kto­rej zahy­nu­lo nie­koľ­ko irac­kých a irán­skych bojov­ní­kov, vyko­nal Izra­el.

Od roku 2011, keď vypuk­la voj­na v Sýrii, Izra­el na jej úze­mí usku­toč­nil stov­ky nále­tov, pri­čom sa zame­ria­val na vlád­ne jed­not­ky, ako aj na ich spo­jen­cov z irán­skej armá­dy a liba­non­skej mili­tant­nej sku­pi­ny Hiz­bal­láh. Izra­el potvr­dzu­je svo­je vojen­ské akti­vi­ty v Sýrii len v oje­di­ne­lých prí­pa­doch; tvr­dí však, že prí­tom­nosť posíl sýr­skej armá­dy z Irá­nu v Sýrii je preň hroz­bou a pre­to bude pokra­čo­vať v nále­toch. Ani k úto­ku z noci na uto­rok sa Izra­el expli­cit­ne neprih­lá­sil.

V roz­ho­vo­re pre spra­vo­daj­ský kanál Kan 11 Benet uvie­dol, že Irán sa „sna­ží etab­lo­vať na hra­ni­ci s Izra­e­lom, aby ohro­zil (mes­tá) Tel Aviv, Jeru­za­lem a Hai­fu. AFP pozna­me­na­la, že toto obvi­ne­nie nie je nové a izra­el­skí pred­sta­vi­te­lia s ním pri­chá­dza­jú čas­to.

Benet v roz­ho­vo­re prí­zvu­ko­val, že Irán „musí opus­tiť Sýriu”. Dodal, že Irán­ci „majú doma dosť prob­lé­mov s koro­na­ví­ru­som (a) upa­da­jú­cim hos­po­dár­stvom.” Pod­ľa neho Irán „býval pre Sýr­ča­nov prí­no­som …, ale teraz je to bre­me­no”.

Zdroj:tasr