Minister Gajdoš zobral do Bosny rodiny vojakov v misii

Minis­ter obra­ny SR Peter Gaj­doš dnes spo­lu s náčel­ní­kom Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl SR gen. Danie­lom Zme­kom nav­ští­vil slo­ven­ských voja­kov, kto­rí pôso­bia v Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne v rám­ci ope­rá­cie EUFOR ALTHEA. Pri tej­to prí­le­ži­tos­ti im zo Slo­ven­ska pri­nies­li via­noč­ný strom­ček, dar­če­ky a ingre­dien­cie na via­noč­nú kapust­ni­cu. Naj­dô­le­ži­tej­ším dar­če­kom však boli prí­buz­ní voja­kov, kto­rí ces­to­va­li spo­lu so slo­ven­skou dele­gá­ci­ou.

„Slo­ven­sko sa podie­ľa na budo­va­ní a pod­po­re sta­bi­li­ty regi­ó­nu západ­né­ho Bal­ká­nu už 15 rokov. Ide o jed­no­znač­ný sig­nál našej pre­tr­vá­va­jú­cej pod­po­ry Bos­ny a Her­ce­go­vi­ny pri jej sna­hách o sta­bi­li­tu a integ­rá­ciu do euro­at­lan­tic­kých štruk­túr,“ skon­šta­to­val  Gaj­doš s tým, že Slo­ven­sko je pri­pra­ve­né pris­pie­vať do ope­rá­cie tak dlho, ako to bude potreb­né.

Počas stret­nu­tia minis­ter Gaj­doš poďa­ko­val voja­kom za služ­bu v pros­pech mie­ru a bez­peč­nos­ti. „Viem, že byť ďale­ko od rodi­ny a blíz­kych je nároč­né, o to viac počas Via­noc, avšak úlo­hy, kto­ré plní­te sú naozaj dôle­ži­té a na výsled­ky vašej prá­ce som nesmier­ne hrdý,“ vyz­dvi­hol a záro­veň dodal, že slo­ven­ský styč­ný a pozo­ro­va­cí tím v Sara­je­ve je zo stra­ny par­tne­rov vní­ma­ný ako vzor pre ostat­né tímy roz­miest­ne­né po celej kra­ji­ne.

Veli­teľ slo­ven­ské­ho kon­tin­gen­tu v ope­rá­cii EUFOR Alt­hea pplk. Peter Gavač infor­mo­val minis­tra aj o aktu­ál­nej situ­ácii v Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne.

„Situ­áciu v kra­ji­ne ovplyv­ňu­jú čas­té pro­tes­ty a poli­tic­ká situ­ácia je naďa­lej veľ­mi kreh­ká. Postoj miest­ne­ho oby­va­teľ­stva k ope­rá­cii EUFOR ALTHEA je však pre­važ­ne pozi­tív­ny,“ pri­blí­žil.

Slo­ven­ská repub­li­ka je súčas­ťou ope­rá­cie EUFOR Alt­hea od vzni­ku jej vzni­ku v roku 2004. Medzi základ­né cie­le ope­rá­cie pat­rí sta­bi­li­zá­cia bez­peč­nost­né­ho pro­stre­dia Bos­ny a Her­ce­go­vi­ny, napĺňa­nie Day­ton­skej mie­ro­vej doho­dy a pod­po­ra budo­va­nia spô­so­bi­los­tí tamoj­ších ozb­ro­je­ných síl.

Cel­ko­vo sa v ope­rá­cii vys­trie­da­lo už 889 prí­sluš­ní­kov Ozb­ro­je­ných síl SR, pri­čom aktu­ál­ne ich v kra­ji­ne pôso­bí 41, z toho 1 žena.