Minister Gajdoš verí, že generál Balciar má miliónové majetky legálne

Minis­ter obra­ny SR Peter Gaj­doš (SNS) si sto­jí za tým, že maje­tok, kto­rý šéf Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva (VS) Ján Bal­ciar nado­bu­dol, dosia­hol legál­ne. Pove­dal to pred piat­ko­vým mimo­riad­nym roko­va­ním Bez­peč­nost­nej rady (BR) SR.

Pod­ľa Gaj­do­ša pla­tí to, čo pove­dal po sep­tem­bro­vom par­la­ment­nom výbo­re pre kon­tro­lu VS, kto­rý sa obo­zna­mo­val so zis­te­nia­mi polí­cie týka­jú­ci­mi sa nado­bud­nu­tia Bal­cia­rov­ho majet­ku. „Svo­je zod­po­ved­né odô­vod­ne­nie dal, vysvet­lil to na výbo­re, kto­rý sa s tým sto­tož­nil,“ pri­po­me­nul minis­ter. „Kaž­dý rok pod­pi­su­jem jeho vyhlá­se­nie o majet­ko­vom pri­zna­ní, na zákla­de príj­mov a výda­jov je to sku­toč­ne adek­vát­ne tomu, čo tam uvie­dol,” dodal minis­ter obra­ny.

Bal­ciar ako pro­fe­si­onál­ny vojak pri­tom vlast­ní byt v Bra­ti­sla­ve, apart­mán v Chor­vát­sku, dva byty a rodin­ný dom v Rimav­skej Sobo­te, no naj­mä 15 cha­tiek na Táloch a aktu­ál­ne sta­via cha­tu v Národ­nom par­ku Níz­ke Tat­ry.

Mimo­riad­ne roko­va­nie Bez­peč­nost­nej rady štá­tu zvo­lal pred­se­da vlá­dy SR Peter Pel­leg­ri­ni (Smer-SD) v súvis­los­ti s podoz­re­ním na spá­cha­nie trest­né­ho činu ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti, kto­ré­ho sa mal dopus­tiť Jaro­slav Naď z OĽa­NO. Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľa NAKA mal žia­dať uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti na ochra­nu záuj­mov Slo­ven­skej repub­li­ky a násled­ne ich vyzra­diť ďal­ším oso­bám.

Kon­krét­ne sa Jaro­slav Naď mal nie­ko­ho z „bez­peč­nost­né­ho pro­stre­dia“ pýtať otáz­ku súvi­sia­cu s kau­zou býva­lé­ho dôs­toj­ní­ka rus­kej roz­vied­ky GRU Ser­ge­ja Skri­pa­ľa.

Ozna­mo­va­te­ľom údaj­né­ho ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti je šéf Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Ján Bal­ciar. Ten na Jaro­slav Naďa podal i ďal­šie trest­né ozná­me­nie, týka­jú­ce sa pod­ni­ka­nia obvi­ne­né­ho. Jaro­slav Naď pova­žu­je obvi­ne­nia za absurd­né a nepod­lo­že­né. Za Bal­cia­ro­vou akti­vi­tou vidí pomstu za to, že pou­ka­zo­val na podoz­re­nia týka­jú­ce sa majet­ku šéfa VS.

Zdroj:TASR