Microsoft sa postará o utajované dáta Pentagonu, vyhral kontrakt za miliardy dolárov

Minis­ter­stvo obra­ny Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých pod­pí­sa­lo s Mic­ro­sof­tom zmlu­vu na budo­va­nie prvé­ho „war clou­du“. Pro­jekt ozna­čo­va­ný ako plán JEDI (Joint Enter­pri­se Defen­se Infras­truc­tu­re – Spo­loč­ná pod­ni­ko­vá obran­ná infra­štruk­tú­ra) poskyt­ne Pen­ta­go­nu roz­siah­le úlo­žis­ko na ucho­va­nie a spra­co­va­nie obrov­ské­ho množ­stva uta­jo­va­ných dát. Záro­veň umož­ní Pen­ta­go­nu využiť ume­lú inte­li­gen­ciu k urých­le­niu vojen­ské­ho plá­no­va­nia, infor­mu­je The Ver­ge.

„Toto nie je inter­net váš­ho sta­ré­ho otca,“ pove­dal vicep­re­zi­dent obran­né­ho think tan­ku Lexing­ton Ins­ti­tu­te Daniel Gou­re. „Hovo­rí­me o úlo­žis­ku, kde sa môže­te dostať z Pen­ta­go­nu k voja­ko­vi na bojo­vom poli, kto­rý nesie uta­jo­va­nú infor­má­ciu.“

Pre Mic­ro­soft ide u kľú­čo­vú zmlu­vu za 10 miliárd dolá­rov. Refe­ren­cie od význam­né­ho kli­en­ta, akým je Pen­ta­gon, mu môžu pomôcť pri zís­ka­va­ní ďal­ších záka­ziek. Vo finá­le ten­dra sa Mic­ro­soft stre­tol s kon­ku­renč­ným Ama­zo­nom, kto­rý bol spo­čiat­ku pova­žo­va­ný za favo­ri­ta, keď Pen­ta­gon v roku 2017 začal pod­rob­ne popi­so­vať svo­je požia­dav­ky na cloud. Ama­zon však poško­di­la žalo­ba od spo­loč­nos­ti Orac­le, kto­rá bola vylú­če­ná už v prvom kole. Ako uvie­dol brit­ský den­ník The Guar­dian, pod­ľa Orac­le bol pro­ces zadá­va­nia zmlu­vy pris­pô­so­be­ný spo­loč­nos­ti Ama­zon.

Zmlu­va o posky­to­va­ní clou­do­vých slu­žieb s plat­nos­ťou na desať rokov v hod­no­te 10 miliárd dolá­rov je z pohľa­du Mic­ro­sof­tu pova­žo­va­ná za veľ­kú výhru. Zamest­nan­ci spo­loč­nos­ti však nemu­sia nevy­hnut­ne súhla­siť. Prá­ve pre nesú­hlas vlast­ných zamest­nan­cov do finá­len nepos­tú­pil ďal­ší tech­no­lo­gic­ký gigant Goog­le. Tisí­ce zamest­nan­cov spo­loč­nos­ti Goog­le vla­ni pro­tes­to­va­li pro­ti účas­ti na vývo­ji ume­lej inte­li­gen­cie pre bojo­vé úče­ly, zná­me­ho ako Pro­ject Maven. Goog­le bol nako­niec núte­ný z účas­ti na pro­jek­te odstú­piť.

Zdroj:The Verge