Microsoft dostane 10 miliárd neprávom, tvrdí Amazon. Kontrakt napadne na súde

Ama­zon ostro pro­tes­tu­je pro­ti roz­hod­nu­tiu minis­ter­stva obra­ny Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých. To pri­de­li­lo kon­trakt za desať miliárd dolá­rov spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft na budo­va­nie prvé­ho „war clou­du“ pre Pen­ta­gon, Svoj zámer napad­núť roz­hod­nu­tie vlá­dy ozná­mi­la dcér­ska spo­loč­nosť Ama­zo­nu, Ama­zon Web Ser­vi­ces.

(O miliar­do­vom pro­jek­te Pen­ta­go­nu sme písa­li tu)

„AWS je výni­moč­ne skú­se­ná a kva­li­fi­ko­va­ná spo­loč­nosť na posky­to­va­nie špe­ciál­nej tech­no­ló­gie, kto­rú ame­ric­ká armá­da potre­bu­je a je naďa­lej odhod­la­ná pod­po­ro­vať úsi­lie moder­ni­zá­cie minis­ter­stva obra­ny,“ uvie­dol hovor­ca spo­loč­nos­ti AWS Drew Her­de­ner pre Next­gov.

Ama­zon posky­tu­je svo­je služ­by Ústred­nej spra­vo­daj­skej služ­be (CIA). Pova­žu­je sa pre­to za seri­óz­nej­šie­ho dodá­va­te­ľa. Pod­ľa Her­de­ne­ra Ama­zon minis­ter­stvo obra­ny uči­ni­lo ten­to krok pod poli­tic­kým tla­kom. „Sme tiež pre­sved­če­ní, že pre našu kra­ji­nu je roz­ho­du­jú­ce, aby vlá­da a jej zvo­le­ní pred­sta­vi­te­lia ria­di­li obsta­rá­va­nie objek­tív­ne a spô­so­bom, kto­rý je bez poli­tic­ké­ho vply­vu,“ dodal.

Mic­ro­soft sa nevy­jad­ril

Mic­ro­soft sa k vyjad­re­niu Ama­zo­nu zatiaľ nehod­lá vyjad­ro­vať. Pre spo­loč­nosť ide u kľú­čo­vú zmlu­vu za 10 miliárd dolá­rov. Refe­ren­cie od význam­né­ho kli­en­ta, akým je Pen­ta­gon, mu môžu pomôcť pri zís­ka­va­ní ďal­ších záka­ziek. Vo finá­le ten­dra sa Mic­ro­soft stre­tol s kon­ku­renč­ným Ama­zo­nom, kto­rý bol spo­čiat­ku pova­žo­va­ný za favo­ri­ta, keď Pen­ta­gon v roku 2017 začal pod­rob­ne popi­so­vať svo­je požia­dav­ky na cloud. Ama­zon však poško­di­la žalo­ba od spo­loč­nos­ti Orac­le, kto­rá bola vylú­če­ná už v prvom kole. Ama­zo­nu nemu­sel pomôcť ani fakt, že šéf spo­loč­nos­ti, Jeff Bez­os, vlast­ní novi­ny The Was­hing­ton Post, kto­ré opa­ko­va­ne kri­ti­zu­jú Trum­po­vu admi­ni­stra­tí­vu.

Ama­zon rov­na­ko infor­mo­val, že pro­ti roz­hod­nu­tiu Pen­ta­go­nu sa odvo­lá. Ofi­ciál­ne odvo­la­nie pod­ľa BBC plá­nu­je na neskôr.