Mexiko: Prezident nariadil armáde, aby aj naďalej pomáhala v boji s kriminalitou

Mexic­ký pre­zi­dent Andrés Manu­el López Obra­dor naria­dil ozb­ro­je­ným silám, aby sa aj ďal­šie šty­ri roky podie­ľa­li na boji pro­ti kri­mi­na­li­te v uli­ciach mexic­kých miest. Obra­dor tak pokra­ču­je v poli­ti­ke nasa­dzo­va­nia armá­dy pro­ti zlo­čin­com, kto­rú v minu­los­ti sám čas­to kri­ti­zo­val, napí­sa­la v uto­rok agen­tú­ra Reuters.

V sprá­ve, kto­rú zve­rej­nil vlád­ny vest­ník, sa píše, že Obra­dor naria­dil ozb­ro­je­ným zlož­kám, aby sa spo­lu s národ­nou gar­dou podie­ľa­li na zabez­pe­čo­va­ní verej­né­ho poriad­ku.

Ozb­ro­je­né zlož­ky by pri plne­ní takých­to úloh mali pod­lie­hať národ­nej gar­de – žan­dár­stvu, kto­ré Obra­dor zria­dil po svo­jom nástu­pe do úra­du.

Naria­de­nie pla­tí do mar­ca 2024, teda až tak­mer do kon­ca funkč­né­ho obdo­bia Obra­do­ra, kto­rý za túto poli­ti­ku sám kri­ti­zo­val býva­lé­ho pre­zi­den­ta Feli­pa Cal­de­ró­na. Teraj­ší pre­zi­dent pri­tom pred voľ­ba­mi sľu­bo­val umier­ne­nej­šiu bez­peč­nost­nú stra­té­giu v boji s pou­lič­ným nási­lím. Tá sa mala zakla­dať na odstra­ňo­va­ní zdro­jov kri­mi­na­li­ty, naj­mä chu­do­by a korup­cie.

„Jeho (Obra­do­ro­va) bez­peč­nost­ná stra­té­gia nefun­gu­je, a pre­to musel naria­diť ozb­ro­je­ným silám, aby pomá­ha­li udr­žia­vať verej­ný poria­dok,” uvie­dol v tej­to súvis­los­ti pre den­ník Mile­nio bez­peč­nost­ný ana­ly­tik Juan Ibar­ro­la.

Ako pri­po­mí­na Reuters, v mar­ci bolo v Mexi­ku hlá­se­ných pri­bliž­ne 3000 vrážd, čo je dru­hý naj­vyš­ší počet v moder­ných deji­nách kra­ji­ny.

Zdroj:tasr