Merkelová vyzvala krajiny EÚ na spoločný postup proti Huawei

Nemec­ká kan­ce­lár­ka Ange­la Mer­ke­lo­vá vyzva­la európ­ske kra­ji­ny, aby sa dohod­li na spo­loč­nom prí­stu­pe k Číne a roz­ší­re­ní mobil­nej sie­te novej gene­rá­cie 5G.

Infor­mu­je o tom agen­tú­ra Reuters. Nie­kto­rí nemec­kí záko­no­dar­co­via chcú vylú­čiť čín­sku spo­loc­nost Huawei zo zmlúv na 5G sieť na zákla­de varo­va­ní USA, že by vďa­ka Huawei moh­lo prí­sť k špi­oná­ži v pros­pech Pekin­gu. Huawei obvi­ne­nia Was­hing­to­nu odmie­ta.

„Jed­ným z naj­väč­ších nebez­pe­čens­tiev je to, že jed­not­li­vé kra­ji­ny v Euró­pe budú mať voči Číne svo­je vlast­né poli­ti­ky a potom budú vysla­né zmie­ša­né sig­ná­ly,“ uvied­la v stre­du v dol­nej komo­re Bun­des­ta­gu Ange­la Mer­ke­lo­vá.

„To by nebo­lo kata­stro­fál­ne pre Čínu, ale pre nás v Euró­pe,“ pove­da­la Mer­ke­lo­vá.

Ako doda­la, že Nemec­ko a Fran­cúz­sko sa musia najprv pokú­siť dohod­núť na spo­loč­nom postu­pe a z toho by sa moh­lo vyvi­núť celo­európ­ske rie­še­nie.

Fran­cúz­sko nebu­de nasle­do­vať USA a nevy­lú­či Huawei z budo­va­nia svo­jich 5G sie­tí. Necha si však prá­vo­moc pre­ve­riť všet­kých výrob­cov zaria­de­ní pre aké­koľ­vek poten­ciál­ne bez­peč­nost­né hroz­by.

„Je nepo­chyb­né, že pri roz­ši­ro­va­ní 5G sie­tí potre­bu­je­me vyso­ké bez­peč­nost­né štan­dar­dy, ale rov­na­ko musí­me pove­dať, že musí­me dis­ku­to­vať aj s ostat­ný­mi európ­sky­mi par­tner­mi,“ vyhlá­si­la Mer­ke­lo­vá.

Všet­ci tele­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri v Nemec­ku, kto­rí majú úzke obchod­né vzťa­hy s Čínou, sú zákaz­ník­mi spo­loč­nos­ti Huawei a varo­va­li, že jej zákaz by one­sko­ril spus­te­nie sie­tí 5G v Nemec­ku.

Zdroj:Reuters