Maďarsko na južné hranice posiela viac vojakov

Maďar­ská vlá­da roz­hod­la o dvoj­ná­sob­nom navý­še­ní počtov voja­kov pôso­bia­cich na juž­ných hra­ni­ciah. Bez­peč­nost­ný porad­ca pre­mi­é­ra Vik­to­ra Orbá­na Györ­gy Bakon­di ozná­mil, že vlá­du k tomu­to roz­hod­nu­tiu vie­dol zvý­še­ný počet nele­gál­nych mig­ran­tov pri­chá­dza­jú­cich do Srb­ska.

Pod­ľa jeho vyjad­re­nia vo verej­no­práv­nej tele­ví­zii za prvých šesť dní nové­ho roka zazna­me­na­li tak­mer 900 poku­sov o ile­gál­ne pre­kro­če­nie srb­sko-maďar­ských, chor­vát­sko-maďar­ských a rumun­sko-maďar­ských hra­níc.

Opat­re­nie vlád­ne­ho kabi­ne­tu zdô­vod­nil Bakon­di oča­ká­va­ným ras­tom mig­rá­cie v nad­chá­dza­jú­com obdo­bí.

Štát­ny tajom­ník minis­ter­stva obra­ny Szi­lárd Németh ešte v pon­de­lok potvr­dil, že cel­ko­vý počet voja­kov na juž­ných hra­ni­ciach sa zvý­ši na 500 a pomá­hať poj­ra­nič­nej polí­cii budú dovte­dy, „kým to bude nevy­hnut­né.” Voja­ci pri pôso­be­ní na hra­ni­ciach využí­va­jú aj dro­ny a heli­kop­té­ry.

Pod­ľa Német­ha v roku 2019 sa opäť zvý­šil počet nele­gál­nych poku­sov o pre­kro­če­nie maďar­skej hra­ni­ce. „Za celý rok sme zazna­me­na­li 3 299, čo je dva a pol krát viac, ako v roku 2018,” uzav­rel štát­ny tajom­ník maďar­ské­ho minis­ter­stva obra­ny Németh.