Maďarskí vojaci dezinfikujú domovy dôchodcov

Prí­sluš­ní­ci maďar­skej armá­dy v záuj­me spo­ma­le­nia šíre­nia náka­zy novým dru­hom koro­na­ví­ru­su vyde­zin­fi­ku­jú stov­ky domo­vov dôchod­cov po celej kra­ji­ne. Agen­tú­ru MTI o tom v stre­du infor­mo­va­lo maďar­ské minis­ter­stvo obra­ny.

Na dez­in­fekč­né prá­ce nasa­dí armá­da prí­sluš­ní­kov pro­ti­che­mic­ké­ho prá­po­ru v Szé­kes­fe­hér­vá­ri, ako aj 700 voja­kov v zálo­he, kto­rých vycvi­čia špe­ciál­ne pre túto úlo­hu.

Prí­sluš­ní­ci maďar­skej armá­dy minu­lý týž­deň dez­in­fi­ko­va­li domov dôchod­cov na Peš­tian­skej ces­te v Buda­peš­ti, kto­rý je s kapa­ci­tou 544 lôžok a 200-člen­ným per­so­ná­lom naj­väč­ším zaria­de­ním svoj­ho dru­hu v hlav­nom mes­te. Počet obe­tí ocho­re­nia COVID-19 pochá­dza­jú­cich z toh­to zaria­de­nia dosia­hol 23; naka­ze­ných novým dru­hom koro­na­ví­ru­su (SARS-CoV‑2) bolo 223 tamoj­ších kli­en­tov a 19 čle­nov per­so­ná­lu.

Pod­ľa utor­ňaj­ších infor­má­cií náka­zu koro­na­ví­ru­som SARS-CoV‑2 evi­do­va­li v Maďar­sku v 20 domoch seni­orov, z nich však iba v troch bol väč­ší počet osôb s pozi­tív­nym výsled­kom tes­tu. V ďal­ších zazna­me­na­li iba oje­di­ne­lé prí­pa­dy.