Maďari si prevzali 12 nových tankov Leopard

Maďar­ské ozb­ro­je­né sily zača­li v rám­ci prog­ra­mu moder­ni­zá­cie armá­dy s náz­vom Zrí­nyi 2026 s obno­vou bojo­vých vozi­diel, ku kto­rým budú potreb­ní aj mla­dí voja­ci.

Pri pre­be­ra­ní 12 kusov výcvi­ko­vých tan­kov Leopard 2 A4HU to v pon­de­lok v nemec­kom Mní­cho­ve pre inter­ne­to­vé vyda­nie den­ní­ka Magy­ar Nemzet uvie­dol veli­teľ 25. bri­gá­dy pecho­ty Györ­gya Klap­ku v Tate Gábor Lőrincz.

Tými­to bojo­vý­mi vozid­la­mi pod­ľa jeho slov pokro­čí maďar­ská armá­da 20 rokov dopre­du a prí­cho­dom ešte nov­ších tan­kov dru­hu A7 v roku 2023 to bude až 30-roč­ný pokrok.

„Leopar­dom 2 A7+HU dosiah­ne­me abso­lút­nu sve­to­vú špič­kou,” pod­čiar­kol Lőrincz vo výrob­nom závo­de Krauss-Maf­fei Weg­mann.

Prvé tan­ky doda­jú Maďar­sku ešte v prie­be­hu toh­to leta. Vodi­či bojo­vých vozi­diel začnú v sep­tem­bri výcvik v Rakús­ku. Veli­teľ pozna­me­nal, že ozb­ro­je­né sily hľa­da­jú mla­dých ľudí, kto­rých zau­jí­ma obra­na vlas­ti a ťaž­ká vojen­ská tech­ni­ka.

Minis­ter obra­ny Tibor Ben­kő v súvis­los­ti s moder­ni­zá­ci­ou pozem­ných voj­sk vla­ni v sep­tem­bri pove­dal, že armá­da kúpi 44 nových nemec­kých tan­kov Leopard a 12 kusov pou­ži­tých výcvi­ko­vých tan­kov rov­na­ké­ho typu, ale aj 24 kusov samo­hyb­ných delo­stre­lec­kých zbra­ní.

„Nechys­tá­me sa na voj­nu, ale na ochra­nu a zacho­va­nie mie­ru,” zdô­raz­nil vte­dy Ben­kő.

Zdroj:Tasr