Macedónci jednomyseľne odhlasovali vstup do NATO

Poslan­ci seve­ro­ma­ce­dón­ske­ho par­la­men­tu v uto­rok jed­no­my­seľ­ne rati­fi­ko­va­li pro­to­kol o vstu­pe tej­to juho­európ­skej kra­ji­ny do Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.

Za rati­fi­ká­ciu prí­stu­po­vé­ho pro­to­ko­lu zahla­so­va­lo všet­kých 114 prí­tom­ných poslan­cov 120-člen­né­ho par­la­men­tu Sever­né­ho Mace­dón­ska. Počas krát­kej cere­mó­nie bola pred par­la­ment­nou budo­vou v Skop­je vyve­se­ná vlaj­ka NATO.

„Vstu­pom do (Seve­ro­at­lan­tic­kej) alian­cie nev­stu­pu­je­me len do medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cie,” pove­dal poslan­com pred zača­tím hla­so­va­nia pre­zi­dent Sever­né­ho Mace­dón­ska Ste­vo Pen­da­rov­ski.

„Člen­stvo v naj­sil­nej­šej vojen­sko-poli­tic­kej alian­cii na sve­te je pri­vi­lé­gium, ale aj obrov­ská zod­po­ved­nosť,” vyhlá­sil pre­zi­dent.

Hla­so­va­nie nazval význam­ným kro­kom v dovŕ­še­ní štát­nos­ti kra­ji­ny a záru­kou územ­nej celis­tvos­ti a zvr­cho­va­nos­ti.
Hla­so­va­nie sa usku­toč­ni­lo nie­koľ­ko týž­dňov skôr, ako bolo pôvod­ne plá­no­va­né. Súčas­ný par­la­ment sa má totiž kon­com toh­to týžd­ňa roz­pus­tiť, keď­že 12. aprí­la sa budú v Sever­nom Mace­dón­sku konať par­la­ment­né voľ­by.

Prí­stu­po­vý pro­to­kol Sever­né­ho Mace­dón­ska do Alian­cie pod­pí­sa­li vla­ni vo feb­ru­ári veľ­vys­lan­ci 29 člen­ských štá­tov NATO.

Prvou kra­ji­nou, kto­rá pro­to­kol rati­fi­ko­va­la, bolo sym­bo­lic­ky Gréc­ko. Prá­ve Helén­ska repub­li­ka roky blo­ko­va­la vstup Mace­dón­ska do NATO i EÚ pre spor o názov kra­jin, keď­že rov­na­ko sa volá aj gréc­ky regi­ón suse­dia­ci s Mace­dón­skom. Gré­ci sa 30 rokov obá­va­li mace­dón­skych územ­ných náro­kov. Aj pre­to sa pred­tým kra­ji­na vola­la krko­lom­ne Býva­lá juho­slo­van­ská repub­li­ka Mace­dón­sko (FYROM).

Po his­to­ric­kej doho­de v roku 2018 a zme­ne náz­vu na Sever­né Mace­dón­sko Gré­ci ustú­pi­li a uvoľ­ni­li ich vstup do EÚ a NATO.

Násled­ne sa k pri­stu­po­vé­mu pro­to­ko­lu pri­da­li aj ďal­šie kra­ji­ny Alian­cie, pri­čom dodnes tak nespra­vi­lo už len Špa­niel­sko, kde má hla­so­va­nie pre­be­hnúť v mar­ci.