Londýn hostí jubilejný samit NATO

V uto­rok, 3. decem­bra začne v Lon­dý­ne roko­va­nie NATO v jubi­lej­nom 70. roku jeho exis­ten­cie. Bude záro­veň prvým stret­nu­tím hláv štá­tov a vlád Alian­cie, na kto­rom sa zúčast­ní pre­zi­dent­ka SR Zuza­na Čapu­to­vá ako vedú­ca slo­ven­skej dele­gá­cie.  Spo­lu s ňou vyces­tu­je aj minis­ter zahra­nič­ných vecí a európ­skych Miro­slav Laj­čák.

Líd­ri budú mať ďaľ­šiu mož­nosť doká­zať, že sedem­de­sia­toč­né spo­je­nec­tvo NATO je schop­né udr­žať tak­mer miliar­du ľudí v bez­pe­čí.  Gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg oča­ká­va jed­no­tu aj napriek roz­lič­ným vyjad­re­niam.  Začiat­kom novem­bra totiž fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron otvo­re­ne vyjad­ril poľu­to­va­nie nad nedos­ta­toč­ným vede­ním USA. Rov­na­ko vyjad­ril zne­po­ko­je­nie nad vojen­skou ofen­zí­vou Turec­ka v sever­nej Sýrii, zatiaľ čo pre­zi­dent USA Donald Trump opa­ko­va­ne kri­ti­zo­val čle­nov Alian­cie za to, že na obra­nu neut­rá­ca­jú dosta­toč­né množ­stvo pros­tried­kov. Pre Donal­da Trum­pa bude lon­dýn­ske stret­nu­tie posled­nou prí­le­ži­tos­ťou na rie­še­nie naj­na­lie­ha­vej­ších bez­peč­nost­ných prob­lé­mov v jeho funkč­nom obdo­bí.

Pre šéfa Alian­cie je decem­bro­vý samit prí­le­ži­tos­ťou na „rie­še­nie súčas­ných i vzni­ka­jú­cich bez­peč­nost­ných výziev a toho, ako NATO pokra­ču­je v inves­to­va­ní a pris­pô­so­bo­va­ní, aby zabez­pe­či­lo, že v nad­chá­dza­jú­cich rokoch zosta­ne pilie­rom sta­bi­li­ty,“ uvie­dol vo vyhlá­se­ní.

Hlav­né mes­to Spo­je­né­ho krá­ľov­stva nevyb­ral na osla­vu sedem­de­sia­tich rokov náho­dou. Lon­dýn bol síd­lom prvé­ho veli­teľ­stva Alian­cie po tom, ako sa Spo­je­né krá­ľov­stvo sta­lo jed­ným z dva­nás­tich zakla­da­jú­cich čle­nov NATO v roku 1949.

 

O výsled­koch roko­va­nia vás bude­me infor­mo­vať. 

Zdroj:TASR , Reuters