Lockheed mal najlepší rok v histórii. Vo firme ďakujú Trumpovi za tržby 60 miliárd dolárov

Spo­loč­nosť Lock­he­ed Mar­tin pod­pí­sa­la v roku 2019 obcho­dy za tak­mer 60 miliárd dolá­rov. Pre naj­väč­šie­ho dodá­va­te­ľa zbra­ní na sve­te ide tak o naj­lep­ší rok. Vedú­ci pra­cov­ní­ci spo­loč­nos­ti tvr­dia, že trž­by pre ten­to rok budú dokon­ca ešte vyš­šie.

„Sme sku­toč­ne spo­koj­ní s našim súčas­ným port­fó­li­om,” uvied­la Maril­lyn Hewso­no­vá, pred­sed­níč­ka pred­sta­ven­stva a gene­rál­na ria­di­teľ­ka spo­loč­nos­ti. „Momen­tál­ne nevi­dí­me žiad­ne medze­ry,” doda­la.

Lock­he­ed pred­po­kla­dá, že dopyt Spo­je­ných štá­tov a ich spo­jen­cov v roku 2020 vyge­ne­ru­je obrat medzi 62,75 až 64,25 miliar­da­mi dolá­rov.

Spo­loč­nos­ti od roku 2018 do roku 2019 vzrást­li príj­my o 11 per­cent. Všet­ky šty­ri diví­zie zvý­ši­li svo­je trž­by, zis­ky a počet vyba­ve­ných objed­ná­vok.

Naj­väč­ší nárast nastal v Lock­he­e­d’s Mis­si­les and Fire Con­trol Busi­ness. Tam išli hore až o päti­nu, a to vďa­ka vyšie­mu dopy­tu po tak­tic­kých zbra­niach a hyper­so­nic­kých rake­tách.

Šéfo­via spo­loč­nos­ti uvied­li, že k rekord­né­mu roku im pomoh­la Trum­po­va admi­ni­stra­tí­va. Tá do zbroj­né­ho roz­poč­tu pre rok 2020 pri­da­la ďal­ších 3,5 miliar­dy dolá­rov. Záko­no­dar­co­via vyčle­ni­li dve miliar­dy dolá­rov na pri­da­nie 20 stí­ha­cích lie­ta­diel F‑35 k dote­raz objed­na­ných 78 a viac ako 800 mili­ó­nov dolá­rov na dopl­ne­nie devia­tich C‑130J doprav­ných lie­ta­diel k poža­do­va­ným 11.

Tak­tiež navý­ši­li finan­co­va­nie výsku­mu hyper­so­nic­kej zbra­ne, ves­mír­nej kap­su­ly Ori­on, nové sate­li­ty na varo­va­nie pred rake­to­vým úto­kom a prog­ra­my vrtuľ­ní­kov.

Okrem rekord­ných tržieb v roku 2019 má spo­loč­nosť Lock­he­ed vo svo­jich rezer­vách viac než 144 miliárd dolá­rov. „Ako vidí­te, s naši­mi veľ­mi robust­ný­mi rezer­va­mi, pri­bliž­ne 144 miliárd dolá­rov, máme prí­le­ži­tosť nie­len vyko­ná­vať prá­cu, kto­rú máme, ale aj naďa­lej inves­to­vať do nových tech­no­ló­gií a nových schop­nos­tí, “ uvied­la ria­di­teľ­ka.

Len pre porov­na­nie roz­po­čet verej­nej sprá­vy na Slo­ven­sku sa pohy­bu­je do 20 miliárd eur a roč­ný hru­bý domá­ci pro­dukt SR (všet­ko čo sa vyro­bí) je 100 miliárd eur.