Litva: Šírenie ochorenia COVID-19 medzi vojakmi NATO je pod kontrolou

Šíre­nie ocho­re­nia COVID-19 v radoch prí­sluš­ní­kov jed­no­tiek NATO v Lit­ve sa poda­ri­lo eli­mi­no­vať. Ozná­mil to litov­ský minis­ter obra­ny Rai­mun­das Karob­lis.

Karob­lis pod­ľa agen­tú­ry DPA pove­dal, že nedáv­no hovo­ril s nemec­kou minis­ter­kou obra­ny Anneg­ret Kram­po­vou-Kar­ren­bau­e­ro­vou o šíre­ní víru­su v Lit­ve a zdra­vot­nom sta­ve voja­kov alian­cie roz­miest­ne­ných na jej úze­mí. Kram­po­vá-Kar­ren­bau­e­ro­vá ho ubez­pe­či­la, že Nemec­ko bude aj napriek pan­dé­mii v Lit­ve naďa­lej plniť svo­je bez­peč­nost­né záväz­ky.

Pod­ľa pred­chá­dza­jú­cich infor­má­cií litov­skej armá­dy malo viac ako 20 voja­kov zo síl NATO na základ­ni Ruk­la pozi­tív­ne tes­ty na nový koro­na­ví­rus. Medzi pozi­tív­ne tes­to­va­ný­mi boli aj nemec­kí voja­ci.

Začiat­kom aprí­la pre­pra­vi­li z Lit­vy do Nemec­ka šesť infi­ko­va­ných nemec­kých voja­kov. Nemec­ko a Chor­vát­sko pred­tým vysla­li do Lit­vy ďal­ších zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov.

V rám­ci úsi­lia o ochra­nu východ­né­ho kríd­la NATO je v súčas­nos­ti na vojen­skej základ­ni Ruk­la ležia­cej asi 100 kilo­met­rov od rus­kých hra­níc umiest­ne­ná mno­ho­ná­rod­ná jed­not­ka v sile asi 450 voja­kov, kto­rej velí Nemec­ko. Sú v nej aj voja­ci z kra­jín Bene­lu­xu, Čes­kej repub­li­ky, Islan­du, Nór­ska a Chor­vát­ska.

V Lit­ve bolo dopo­siaľ potvr­de­ných zhru­ba 1400 prí­pa­dov ocho­re­nia COVID-19 vrá­ta­ne 40 úmr­tí. Vlá­da vyhlá­si­la stav núdze a v kra­ji­ne pla­tia karan­tén­ne opat­re­nia, kto­ré už medzi­ča­som dva­krát pre­dĺži­li. Aktu­ál­ne pla­tia do 11. mája.

Zdroj:tasr