Lídri NATO schválili plány na obranu Pobaltia a Poľska

Líd­ri NATO na sum­mi­te v anglic­kom Wat­for­de schvá­li­li nové plá­ny na obra­nu Poľ­ska a pobalt­ských štá­tov. Sta­lo sa tak napriek spo­rom s Turec­kom, kto­ré hro­zi­lo, že tie­to plá­ny zablo­ku­je. „Dnes sme sa dohod­li na aktu­ali­zo­va­nom plá­ne pre pobalt­ské kra­ji­ny a Poľ­sko,” uvie­dol po skon­če­ní sum­mi­tu gene­rál­ny tajom­ník Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie Jens Stol­ten­berg.

Nekon­kre­ti­zo­val pri­tom, ako sa poda­ri­lo zís­kať aj súhlas turec­ké­ho pre­zi­den­ta Rece­pa Tay­y­i­pa Erdo­ga­na. Stol­ten­berg ale pri­pus­til, že medzi člen­ský­mi štát­mi Alian­cie exis­tu­jú roz­po­ry ohľad­ne prí­stu­pu ku kurd­ským milí­ciám ope­ru­jú­cim v seve­ro­zá­pad­nej Sýrii. Erdo­gan v uto­rok ešte pred odle­tom na sum­mit pohro­zil, že jeho kra­ji­na zablo­ku­je pri­ja­tie revi­do­va­né­ho obran­né­ho plá­nu pre Pobal­tie. Výme­nou za súhlas Turec­ka poža­do­val, aby Alian­cia uzna­la, že kurd­ské ozb­ro­je­né sku­pi­ny v Sýrii pred­sta­vu­jú tero­ris­tic­kú hroz­bu, kto­rú je potreb­né rie­šiť.

Pod­ľa Stol­ten­ber­ga sa líd­ri NATO na stre­daj­šom sum­mi­te tou­to otáz­ku kon­krét­ne neza­obe­ra­li. Zhod­li sa však na tom, že sa nesmú ohro­ziť úspe­chy, kto­ré sa poda­ri­lo dosiah­nuť v boji pro­ti extré­mis­tom z takz­va­né­ho Islam­ské­ho štá­tu (IS). Milí­cie sýr­skych Kur­dov v koor­di­ná­cii so západ­ný­mi spo­jen­ca­mi význam­ne pris­pe­li k vojen­skej poráž­ke IS.

Zdroj:TASR