Líbya: Medzinárodne uznaná vláda prerušila mierové rozhovory

Líbyj­ská vlá­da národ­nej jed­no­ty poza­sta­vi­la svo­ju účasť na mie­ro­vých roko­va­niach spro­stred­ko­va­ných Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov (OSN) a zame­ra­ných na vyjed­na­nie trva­lé­ho mie­ru v tej­to voj­nou sužo­va­nej seve­ro­af­ric­kej kra­ji­ne, kde opa­ko­va­ne dochá­dza k poru­šo­va­niu kreh­ké­ho prí­me­ria.

Ku kro­ku doš­lo po utor­ko­vom rake­to­vom úto­ku na prí­stav v hlav­nom mes­te Tri­po­lis, kto­ré je cie­ľom nie­koľ­ko­me­sač­ných ope­rá­cií vojen­ské­ho veli­te­ľa Cha­lí­fu Haf­ta­ra pôso­bia­ce­ho so svo­ji­mi sila­mi vo východ­nej Líbyi a sna­žia­ce­ho sa zvr­hnúť medzi­ná­rod­ne uzna­nú vlá­du národ­nej jed­no­ty líbyj­ské­ho pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža.

„Ozna­mu­je­me pre­ru­še­nie svo­jej účas­ti na mie­ro­vých roko­va­niach, kto­ré sa kona­jú v Žene­ve, a to až dovte­dy, kým nebu­de zau­ja­té pev­né sta­no­vis­ko voči agre­so­ro­vi (Haf­ta­ro­vi) a jeho poru­šo­va­niu prí­me­ria,” uvied­li pred­sta­vi­te­lia vlá­dy národ­nej jed­no­ty vo vyhlá­se­ní, z kto­ré­ho v noci na stre­du cito­va­la tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

Haf­ta­ro­ve jed­not­ky bom­bar­do­va­li prí­stav s cie­ľom zni­čiť turec­kú loď nalo­že­nú zbra­ňa­mi urče­ný­mi pre sily Sar­rá­dža. Jeho vlá­da v reak­cii na útok pre­su­nu­la ďalej od prí­sta­vu všet­ky pla­vid­lá vrá­ta­ne rop­ných tan­ke­rov. Turec­ko posla­lo od začiat­ku janu­ára do západ­nou vlá­dou ovlá­da­né­ho Tri­po­li­su a Misu­rá­ty už nie­koľ­ko lodí nalo­že­ných zbra­ňa­mi a ťaž­kou tech­ni­kou.

Útok na tri­po­lis­ký prí­stav pred­sta­vu­je naj­nov­šie poru­še­nie nesta­bil­né­ho prí­me­ria, kto­ré vstú­pi­lo do plat­nos­ti v janu­ári. Prí­me­rie spro­stred­ko­va­lo Rus­ko, kto­ré pod­po­ru­je Haf­ta­ra, a Turec­ko, kto­ré pod­po­ru­je medzi­ná­rod­ne uzna­nú vlá­du v Tri­po­li­se.

Veľ­vys­la­nec pri OSN pre Líbyu Ghas­san Sala­mé v uto­rok otvo­ril vo švaj­čiar­skej Žene­ve dru­hé kolo mie­ro­vých roz­ho­vo­rov o ukon­če­ní bojov medzi znep­ria­te­le­ný­mi líbyj­ský­mi stra­na­mi. Sar­rá­džo­vu vlá­du zastu­po­va­lo päť čini­te­ľov a rov­na­ký počet i Haf­ta­ro­vu Líbyj­skú národ­nú armá­du.

Sar­rá­džo­va vlá­da kon­tro­lu­je už len líbyj­skú met­ro­po­lu a malú časť úze­mia na zápa­de kra­ji­ny. Od aprí­la 2019 čelí ofen­zí­ve Haf­ta­ra, kto­rý sa sna­ží dobyť Tri­po­lis. Haf­ta­rom pod­po­ro­va­ná vlá­da so síd­lom v Tob­ru­ku ovlád­la v posled­ných rokoch celý východ a juh Líbye vrá­ta­ne kľú­čo­vých rop­ných polí.

V Líbyi vypu­kol cha­os po povs­ta­ní z roku 2011, kto­ré letec­ký­mi úder­mi pod­po­ri­la aj vojen­ská alian­cia NATO. Povs­ta­nie v rám­ci tzv. arab­skej jari vied­lo k pádu dlho­roč­né­ho reži­mu líbyj­ské­ho dik­tá­to­ra Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho a k jeho smr­ti.

Zdroj:TASR