Letectvo má za sebou ťažký rok. Keď sa však kríza skončí, pilotov bude opäť nedostatok

Pan­dé­mia COVID19 ušted­ri­la  letec­kej dopra­ve tvr­dú ranu. Iba v Euró­pe prí­du aero­lí­nie v roku 2020 pod­ľa úda­jov Medzi­ná­rod­nej  aso­ciá­cie letec­kej dopra­vy (IATA) súhr­n­ne o tak­mer 18 miliárd Eur. Počet pre­pra­ve­ných pasa­žie­rov celo­sve­to­vo sa pre­pa­dol o polo­vi­cu. O pilo­tov doprav­ných lie­ta­diel je však aj napriek krí­ze stá­le veľ­ký záu­jem.  

Po čias­toč­nom oži­ve­ní trhu v polo­vi­ci roka sa počet pre­pra­ve­ných ces­tu­jú­cich v Euró­pe opäť pre­pa­dol. Pan­dé­mia zatvá­ra lin­ky, via­ce­ré letec­ké spo­loč­nos­ti sú pred pre kra­chom a žia­da­jú štá­tom a Európ­skou úni­ou ria­de­nú regu­lá­ciu a opat­re­nia na pre­kle­nu­tie krí­zy. Pod­ľa IATA je na sta­rom kon­ti­nen­te v odvet­ví letec­tva a s ním spo­je­ných pod­ni­ka­teľ­ských čin­nos­tí ohro­ze­ných 6 až 7 mili­ó­nov pra­cov­ných miest. Osob­nú skú­se­nosť s tým má aj Tibor Stri­ho, kto­rý ešte  začiat­kom roka pra­co­val ako pilot níz­ko nákla­do­vých aero­lí­nii. Na Air­bu­soch A320/321 nalie­tal vyše 3700 leto­vých hodín, v mar­ci ho však zo spo­loč­nos­ti pre­pus­ti­li. 

Pri­šiel som o prá­cu pilo­ta doprav­né­ho lie­tad­la. Teraz lie­tam na men­ších stro­joch a ško­lím záu­jem­cov o povo­la­nie pilo­ta na rôz­nych úrov­niach,“ hovo­rí skú­se­ný pilot, kto­rý je pre­sved­če­ný, že men­ší záu­jem o letec­kú dopra­vu spô­so­bu­jú naj­mä nejed­noz­nač­né pro­ti­pan­de­mic­ké opat­re­nia v jed­not­li­vých štá­toch EÚ. „Pra­vid­lá sa menia na den­nej báze. Člo­vek môže nie­kam odle­tieť a o týž­deň už bude mať prob­lém dostať sa nas­päť.“ 

Pre­pra­va na men­ších typoch súkrom­ných lie­ta­diel však zazna­me­ná­va neví­da­ný roz­mach. Prá­ve v tom­to seg­men­te si pilo­ti ako je Tibor Stri­ho nachá­dza­jú v čase krí­zy uplat­ne­nie. „Návrat do nor­má­lu sa oča­ká­va na kon­ci roka 2021. Ak by opäť zača­li lie­tať všet­ky lie­tad­lá ako pred krí­zou, pilo­tov by bol nedos­ta­tok. Mno­hí prí­du o kva­li­fi­ká­ciu a potreb­né povo­le­nia, tak­že na kon­ci dňa ich bude nedos­ta­tok,“ zamýš­ľa sa Stri­ho.

Dlho­do­bý prob­lém s nedos­tat­kom pilo­tov v Euró­pe potvr­dzu­je aj dekan Letec­kej fakul­ty v Koši­ciach Sta­ni­slav Sza­bo.Požia­dav­ky celo­sve­to­vé­ho letec­ké­ho trhu pred vypuk­nu­tím krí­zy evi­do­va­li akút­ny nedos­ta­tok chý­ba­jú­cich pilo­tov ale i pozem­né­ho letec­ké­ho per­so­ná­lu. Hovo­rí­me rádo­vo o desiat­kach tisíc osôb. Aj keď súčas­ná krí­za uzem­ni­la väč­ši­nu letec­kej tech­ni­ky,  na čo letec­ké spo­loč­nos­ti rea­go­va­li aj pre­púš­ťa­ním per­so­ná­lu, nezna­me­ná to, že sa tým prob­lém vyrie­šil.“ Sza­bo dodá­va, že o akre­di­to­va­ný štu­dij­ný odbor „pilot“ je na ško­le v posled­ných rokoch enorm­ný záu­jem. „Sme radi, že nároč­né požia­dav­ky súvi­sia­ce s prak­tic­kým letec­kým výcvi­kom sa nám darí napĺňať aj vďa­ka úzkej spo­lu­prá­ci s našim gene­rál­nym par­tne­rom – spo­loč­nos­ťou Slo­vak Trai­ning Aca­de­my. Spo­loč­ne doká­že­me pri­pra­viť civil­ných pilo­tov ale aj pilo­tov pre potre­by Vzduš­ných síl ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky.“

Prá­ve spo­mí­na­ná súkrom­ná letec­ká aka­dé­mia je v čase krí­zy dôle­ži­tým par­tne­rom Medzi­ná­rod­né­ho letis­ka v Koši­ciach.

„Aj vďa­ka pre­vádz­ke Slo­vak Trai­ning Aca­de­my v Koši­ciach je posta­ve­nie Košíc a letis­ka Koši­ce na letec­kej mape Euró­py a sve­ta výni­moč­né. Prí­tom­nosť také­ho­to pro­jek­tu vzde­lá­va­nia a prak­tic­ké­ho ško­le­nia pilo­tov bude tiež jed­ným z argu­men­tov pri našich jed­na­niach s letec­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi o poten­ciá­li Košíc pre uni­kát­ne obchod­né prí­le­ži­tos­ti a tým aj pre nové letec­ké spo­je­nia,“ tvr­dí Tomáš Jan­čuš, zástup­ca výkon­né­ho ria­di­te­ľa Medzi­ná­rod­né­ho letis­ka v Koši­ciach.“  

Aka­dé­mia sa v súčas­nos­ti sústre­dí naj­mä výcvik pilo­tov vrtuľ­ní­kov. Vede­nie  spo­loč­nos­ti však  nevy­lu­ču­je, že v budúc­nos­ti kur­zy roz­ší­ria aj o pilot­ný výcvik na lie­tad­lá. „Z pro­fe­si­onál­ne­ho hľa­dis­ka sme na takú­to mož­nosť pri­pra­ve­ní a naše výcvi­ko­vé stre­dis­ko plá­nu­je­me roz­ší­riť aj o ďal­šie atrak­tív­ne kur­zy. Výcvik civil­ných i vojen­ských pilo­tov je otáz­kou pre­stí­že kaž­dé­ho národ­né­ho štá­tu Európ­skej únie a my sme radi, že sa mám to darí napĺňať aj na Slo­ven­sku,“ hovo­rí kona­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Trai­ning Aca­de­my Lukáš Halás. Súkrom­né výcvi­ko­vé stre­dis­ko zamest­ná­va vyše 300 ľudí a v európ­skom kon­tex­te je sku­toč­ným uni­ká­tom. Ako jedi­né civil­né ško­lia­ce cen­trum na sta­rom kon­ti­nen­te cvi­čí pilo­tov aj na legen­dár­nych ame­ric­kých vrtuľ­ní­koch UH-60 Black­Ha­wk.