Letecké simulátory vychovávajú nových pilotov a zároveň pomáhajú vyšetrovať letecké nehody

Simu­lo­va­ná rea­li­ta sa sta­la neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou výcvi­ku pilo­tov lie­ta­diel i vrtuľ­ní­kov. Moder­ná počí­ta­čo­vá tech­no­ló­gia pomá­ha šet­riť penia­ze a navy­še je mimo­riad­ne bez­peč­ná. Vo výcvi­ko­vom stre­dis­ku  Slo­vak Trai­ning Aca­de­my majú štu­den­ti k dis­po­zí­cii až 5 rôz­nych typov letec­kých simu­lá­to­rov. 

Dyna­mic­ký roz­voj počí­ta­čo­vých tech­no­ló­gií umož­nil zásad­né zme­ny aj v príp­ra­ve pilo­tov vrtuľ­ní­kov. Skôr ako si štu­den­ti sad­nú do sku­toč­né­ho lie­ta­jú­ce­ho stro­ja, musia si všet­ky pred­le­to­vé a neskôr aj leto­vé pro­ce­sy vyskú­šať v simu­lá­to­re. Šet­rí to nie­len čas a penia­ze ale je to aj mimo­riad­ne bez­peč­né. „Cel­ko­vo máme k dis­po­zí­cii 5 simu­lá­to­rov na rôz­ne typy vrtuľ­ní­kov. Štu­den­ti sa naučia všet­ky bez­peč­nost­né postu­py, kto­ré si nemô­žu vyskú­šať pri reál­nom lete vrtuľ­ní­kom. Počí­tač doká­že naprí­klad nasi­mu­lo­vať zly­ha­nie moto­ra. My ich naučí­me ako bez­peč­ne pri­stáť,“ vysvet­ľu­je mana­žér pre­vádz­ky letec­kých simu­lá­to­rov v spo­loč­nos­ti Slo­vak Trai­ning Aca­de­my Lukáš Rácz. Tie­to skú­se­nos­ti sú násled­ne neoce­ni­teľ­né pri reál­nych letoch, kde pilot nemá čas roz­mýš­ľať nad postu­pom jed­not­li­vých kro­kov a musí okam­ži­te konať. „Simu­lá­tor doká­že oso­bu na túto situ­áciu pri­pra­viť, ale­bo odha­liť jej zly­ha­nie a tým zachrá­niť zdra­vie a živo­ty osôb. Simu­lá­to­ry sú tak­tiež neoce­ni­teľ­né pre vyšet­ro­va­nie inci­den­tov, nehôd a kata­strof,“ hovo­rí Marek Češ­ko­vič z kated­ry avi­oni­ky Letec­kej fakul­ty Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Koši­ciach.

V súčas­nos­ti sa už tak­mer kaž­dý výcvik vrtuľ­ní­ko­vé­ho lie­ta­nia zaží­na prá­ve príp­ra­vou na takz­va­nom postu­po­vom simu­lá­to­re. Naštar­to­vať a vypnúť správ­ne tak zlo­ži­tý stroj, akým je heli­kop­té­ra, je mimo­riad­ne dôle­ži­té. „Kaž­dý náš štu­dent musí v simu­lá­to­re strá­viť mini­mál­ne 11 hodín. Pod­ľa našich učeb­ných osnov si prej­dú všet­ky kon­krét­ne pro­ce­dú­ry, pri­čom po kaž­dej nasle­du­je skú­šob­ný test, kde to musia sami pred­viesť bez pomo­ci inštruk­to­ra,“ vysvet­ľu­je Lukáš Rácz. Pro­fe­si­onál­ny letec­ký simu­lá­tor je kom­bi­ná­ci­ou výkon­né­ho počí­ta­čo­vé­ho hard­vé­ru a na mie­ru uši­té­ho soft­vé­ru. Mno­hé z tých­to zaria­de­ní sú uni­kát­ne svo­jou sklad­bou a nasta­ve­ním.  V súkrom­nej letec­kej aka­dé­mii STA naprí­klad využí­va­jú pres­né gra­fic­ké roz­hra­nie a mapy košic­ké­ho letis­ka. Postu­po­vý simu­lá­tor na vrtuľ­ník typu MD-530 posta­vi­li tak­po­ve­diac na zele­nej lúke na zákla­de špe­ci­fic­kých požia­da­viek kli­en­ta. „Nebo­lo to jed­no­du­ché. Muse­li sme vyla­diť hard­vér so soft­vé­rom. Všet­ky doty­ko­vé obra­zov­ky pres­ne kopí­ru­jú roz­hra­nie ovlá­da­čov v pilot­nej kabí­ne,“ dodá­va Rácz. 

Počí­tač v spo­lu­prá­ci s  inštruk­to­rom doká­že pri­pra­viť budú­cich pilo­tov aj na rôz­ne situ­ácie, ako je naprí­klad hase­nie les­ných požia­rov či úhyb­né manév­re.  Atrak­ti­vi­ta letec­kých simu­lá­to­rov  sa pre­ja­vi­la aj vo veľ­kom výbe­re komerč­ných soft­vé­rov a hier pre širo­kú verej­nosť. Za posled­ných 30 rokov vznik­lo množ­stvo her­ných titu­lov s letec­kou tema­ti­kou. Roz­diel medzi pro­fe­si­onál­nym simu­lá­to­rom a hrou je však pod­ľa odbor­ní­ka prie­past­ný. „Hra nedo­ká­že garan­to­vať pres­né roz­hra­nie a umiest­ne­nie ovlá­da­cích prv­kov ani pres­ný postup štar­to­va­cej sek­ven­cie. Leto­vé vlast­nos­ti vrtuľ­ní­kov rov­na­ko nezod­po­ve­da­jú rea­li­te,“ kon­šta­tu­je Lukáš Rácz. „Simu­lá­to­ry sú roz­um­nou eko­no­mic­kou a bez­peč­nost­nou voľ­bou, ich prí­nos je nespo­chyb­ni­teľ­ný a poten­ciál v pod­sta­te neob­me­dze­ný. Vývoj tech­no­ló­gií postup­ne stie­ra roz­diel medzi simu­lo­va­ným a sku­toč­ným sce­ná­rom,“ dodá­va Marek Češ­ko­vič.