Le Penová navrhuje pozastaviť Turecku členstvo v NATO

Paríž 20. októb­ra (TASR) – Šéf­ka fran­cúz­skej kraj­ne pra­vi­co­vej stra­ny Národ­né zdru­že­nie (RN) Mari­ne Le Peno­vá navrhu­je poza­sta­viť člen­stvo Turec­ka v NATO. Uvied­la to v nede­ľu v roz­ho­vo­re pre spra­vo­daj­skú spo­loč­nosť RTL.

Svo­jou vojen­skou ope­rá­ci­ou na seve­re Sýrie Turec­ko pod­ľa Le Peno­vej „poru­ši­lo kri­té­riá pre člen­stvo v NATO”, pre­to je pod­ľa nej potreb­né poza­sta­viť jeho člen­stvo v alian­cii.

Okrem toho Le Peno­vá priš­la aj s návrhom zasta­viť Turec­ku i plat­by v rám­ci prog­ra­mu pomo­ci kan­di­dá­tom na vstup do EÚ. Pri­po­me­nu­la, že „objem tých­to pla­tieb za obdo­bie od roku 2021 do roku 2027 by mal byť šesť miliárd eur”.

Fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron v pia­tok na záver sum­mi­tu EÚ v Bru­se­li vyhlá­sil, že uda­los­ti posled­ných dní v Sýrii sú váž­nou chy­bou Zápa­du a NATO. Zdô­raz­nil, že Turec­ko sa ako člen NATO „roz­hod­lo zaú­to­čiť na toho, kto­rý bol regi­onál­nym par­tne­rom medzi­ná­rod­nej koalí­cie v boji pro­ti Islam­ské­mu štá­tu (IS). Pod­ľa Mac­ro­na nastal čas polo­žiť si otáz­ku o fun­go­va­ní NATO.

Le Peno­vá sa v súvis­los­ti s turec­kou ope­rá­ci­ou do Sýrie vyslo­vi­la aj za stia­hnu­tie fran­cúz­skych voja­kov, kto­rí pod­ľa jej názo­ru po odsu­ne svo­jich ame­ric­kých kole­gov nemô­žu plniť svo­ju misiu.

Líder­ka RN sa „abso­lút­ne a roz­hod­ne” vyslo­vi­la aj pro­ti návra­tu fran­cúz­skych dži­há­dis­tov zadr­žia­va­ných v Sýrii v inter­nač­ných tábo­roch spra­vo­va­ných kurd­ský­mi ozb­ro­jen­ca­mi, kto­ré sú však ohro­ze­né turec­kou invá­zi­ou.

Fran­cúz­ske vede­nie ich pri­tom repat­ri­ovať chce. Sud­ca David De Pas, kto­rý v paríž­skej pro­ku­ra­tú­re zod­po­ve­dá za agen­du boja pro­ti tero­ris­tom, kon­com týžd­ňa v roz­ho­vo­re pre agen­tú­ru AFP uvie­dol, že  Fran­cúz­sko by malo repat­ri­ovať fran­cúz­skych dži­há­dis­tov zo Sýrie. Vysvet­lil, že ak by sa vede­nie kra­ji­ny roz­hod­lo ich nepri­jať, bez­peč­nosť vo Fran­cúz­sku by bola ohro­ze­ná.

Le Peno­vá však v súvis­los­ti s repat­riá­ci­ou pri­po­me­nu­la, ž „fran­cúz­ske taj­né služ­by nie sú schop­né roz­poz­nať tero­ris­tu ani vo svo­jich vlast­ných radoch, tak­že pod­ľa všet­ké­ho nema­jú kapa­ci­tu ustrá­žiť 200 či 300 dži­há­dis­tov.”

Nará­ža­la na nedáv­ny útok na paríž­skej pre­fek­tú­re, kde počí­ta­čo­vý expert Mic­ka­ël Har­pon, kto­rý pra­co­val pre polí­ciu, nožom dobo­dal šty­roch svo­jich kole­gov – troch poli­caj­tov a jed­nu poli­cajt­ku.

Po úto­ku vyšlo naja­vo, že Har­pon pred asi desia­ti­mi rok­mi kon­ver­to­val na islam a čoraz viac si osvo­jo­val radi­kál­ne názo­ry. Bol v kon­tak­te so sala­fis­ta­mi, teda prívr­žen­ca­mi kraj­ne kon­zer­va­tív­ne­ho výkla­du isla­mu.