Labouristická strana pod kyber útokmi

Digi­tál­ne plat­for­my brit­skej Labou­ris­tic­kej stra­ny boli zasia­hnu­té hac­ker­mi. Prvý z úto­kov pre­be­hol v pon­de­lok. Stra­na v uto­rok vyhlá­si­la, že je pre­sved­če­ná, že jej bez­peč­nost­né sys­té­my zabrá­ni­li aké­mu­koľ­vek úni­ku úda­jov. Nie­koľ­ko hodín po tom­to vyhlá­se­ní úra­dy potvr­di­li, že Labou­ris­tic­ká stra­na bola neskôr ter­čom aj dru­hé­ho úto­ku.

Pred­se­da stra­ny Jere­my Cor­byn má oba­vy, že sa podob­ný sce­nár zopa­ku­je aj počas volieb, kto­ré budú v decem­bri. O úto­koch infor­mo­va­li aj Brit­ské národ­né cen­trum pre kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť.

Pod­ľa neme­no­va­né­ho zdro­ja Labou­ris­tic­kej stra­ny, kto­rý cito­va­la BBC, by mohol útok pochá­dzať z Rus­ka ale­bo Bra­zí­lie. Bez­peč­nost­ní úrad­ní­ci však tvr­dia, že v tej­to fáze neexis­tu­je dôkaz o tom, že by útok pochá­dzal z iné­ho štá­tu. Prí­sluš­né orgá­ny zis­ťu­jú, kto za tými­to útok­mi sto­jí.

Zdroj:ft.com