Kyjev a proruskí separatisti z Donbasu si vymenia väzňov

Kyjev a pro­rus­kí sepa­ra­tis­ti na výcho­de Ukra­ji­ny sa dohod­li, že si v nede­ľu navzá­jom vyme­nia nie­koľ­ko desia­tok zadr­žia­va­ných osôb. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie samoz­va­nej Donec­kej ľudo­vej repub­li­ky (DĽR).

„Kyjev a Don­bas dospe­li k doho­de o výme­ne väz­ňov,” uvied­la ombuds­man­ka DĽR pre ľud­ské prá­va Dar­ja Moro­zo­vo­vá s tým, že výme­na zajat­cov pre­beh­ne v nede­ľu 29. decem­bra. Kyjev uve­de­nú infor­má­ciu bez­pro­stred­ne nepo­tvr­dil.

Po troj­roč­nej pre­stáv­ke sa 9. decem­bra v Parí­ži konal sum­mit nor­mand­skej štvor­ky s cie­ľom urov­nať kon­flikt v Don­ba­se. Ziš­li sa na ňom hla­vy štá­tov a vlád Fran­cúz­ska, Nemec­ka, Rus­ka a Ukra­ji­ny — Emma­nu­el Mac­ron, Ange­la Mer­ke­lo­vá, Vla­di­mir Putin a Volo­dy­myr Zelen­skyj. Kona­li sa tam aj prvé dvoj­stran­né roz­ho­vo­ry Vla­di­mi­ra Puti­na a Volo­dy­my­ra Zelen­ské­ho, kto­rý sa po toh­to­roč­nom voleb­nom víťazs­tve zavia­zal ukon­čiť ozb­ro­je­ný kon­flikt.

Účast­ní­ci schôdz­ky sa zhod­li na nut­nos­ti výme­ny osôb zadr­žia­va­ných v Don­ba­se, a to pod­ľa kľú­ča „všet­kých evi­do­va­ných za všet­kých evi­do­va­ných”, do kon­ca roku 2019.
Nor­mand­ský for­mát je dip­lo­ma­tic­ké zosku­pe­nie naj­vyš­ších pred­sta­vi­te­ľov Ukra­ji­ny, Rus­ka, Fran­cúz­ska a Nemec­ka a ich minis­trov zahra­nič­ných vecí. Jeho cie­ľom je urov­nať kon­flikt na výcho­de Ukra­ji­ny, kto­rý si od roku 2014 vyžia­dal už viac ako 13.000 živo­tov.