Kto bude pilotovať slovenské F‑16? Stíhači migov sú príliš starí

Kým slo­ven­ská armá­da nevie, čo o tri roky uro­bí s nepot­reb­ný­mi stí­hač­ka­mi MiG 29, už teraz vie, čo spra­ví s ich pilot­mi. Ame­ric­ké stí­hač­ky F‑16 by mali prí­sť na Slo­ven­sko o tri roky a nahra­dia tak rus­ké Mig-29, kto­ré slo­ven­ské letec­tvo zís­ka­lo v rám­ci deblo­ká­cie rus­ké­ho dlhu ešte v roku 1995. Ich plá­no­va­ná tech­nic­ká život­nosť bola 30 rokov.

Nie sú sta­rí, ale…

Aktu­ál­ne má Slo­ven­sko vyško­le­ných 22 pilo­tov, kto­rí môžu lie­tať na stí­hač­kách MiG-29.  Prie­mer­ný vek bojo­vých pilo­tov je pod­ľa veli­te­ľa vzduš­ných síl Ľubo­mí­ra Svo­bo­du 39 rokov.  „Pilot tak­tic­ké­ho letec­tva môže lie­tať na nad­zvu­ko­vých ale­bo pod­zvu­ko­vých lie­tad­lách OS SR spra­vid­la do 55 rokov, ak kaž­dý rok úspeš­ne absol­vu­je letec­kú lekár­sku pre­hliad­ku,“ uvied­la hovor­ky­ňa minis­ter­stva obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá.

Súčas­ní pilo­ti MiG-29 by tak lie­tať na F‑16 ešte teore­tic­ky zvlád­li. No pod­ľa minis­ter­stva sú na to už sta­rí. Rezort oba­ny do USA na výcvik pilo­tá­že F‑16 pošle úpl­ných nová­či­kov. Počet pilo­tov a obsluž­né­ho per­so­ná­lu zosta­ne rov­na­ký ako pri migoch.  V súvis­los­ti s náku­pom stí­ha­cích lie­ta­diel F‑16 „sa bude pre­ško­ľo­vať, ale­bo absol­vu­je výcvik 22 pilo­tov a 160 prí­sluš­ní­kov pozem­né­ho tech­nic­ké­ho per­so­ná­lu. V závis­los­ti od požia­da­viek na per­so­nál bude v budúc­nos­ti mož­né ten­to počet navý­šiť,“ kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa Capá­ko­vá.

Do USA už aktu­ál­ne posla­li prvú vár­ku šies­tich vojen­ských pilo­tov, kto­rí sa budú v USA prak­tic­ky od nuly učiť lie­tať na nad­zvu­ko­vých stí­hač­kách. Rezort posie­la do USA na tri roky mla­dých absol­ven­tov, aby potom čo naj­dl­h­šie slú­ži­li v letec­tve.

O prá­cu neprí­du

Pilo­ti súčas­ných stí­ha­čiek by sa však o prá­cu nemu­sia obá­vať aj keby sa roz­hod­li ostať v ozb­ro­je­ných silách. Pod­ľa Capá­ko­vej bude
pilo­tom migov ponúk­nu­tá mož­nosť pokra­čo­vať v slu­žob­nom pome­re vo svo­jej odbor­nos­ti. „Ozb­ro­je­né sily SR majú záu­jem využiť ich skú­se­nos­ti a vedo­mos­ti aj pre výcvik nové­ho letec­ké­ho per­so­ná­lu,“ doda­la Capá­ko­vá. Pre stí­ha­cích pilo­tov môže byť však väč­ším lákad­lom, ako na zemi ško­liť nová­či­kov, komerč­ný letec­ký sek­tor.

Na ame­ric­ké stí­hač­ky nelá­ka­jú

Pod­ľa minis­tra obra­ny Pet­ra Gaj­do­ša zau­jem o vstup do ozb­ro­je­ných síl stag­nu­je. Nábo­ro­vé video na zís­ka­nie pilo­tov stí­ha­cích lie­ta­diel uka­zu­je len súčas­né Mig-29, kto­ré o tri roky, teda skôr ako by sa z regrú­ta stal pilot, v služ­be skon­čí. O nových lie­tad­lách vo videu nie je ani slo­vo.

Pilot stí­ha­cie­ho lie­tad­la

HRDINOV NEROBIA REČI, ALE SKUTKY… PRIDAJTE SA K NÁM!Všetky potreb­né infor­má­cie o vstu­pe do OS SR, ako aj mno­ho ďal­šie­ho náj­de­te na našej strán­ke www.regrutacia.sk

Uve­rej­nil pou­ží­va­teľ Minis­ter­stvo obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky Nede­ľa 9. júna 2019

 

Čo s mig­mi? Minis­ter­stvo nevie

Minis­ter­stvo obra­ny na otáz­ku Defen­ce News, či už je jas­né, čo sa o tri roky sta­ne s mig­mi, odpo­ve­da­lo nejed­noz­nač­ne. „Do úva­hy pri­chá­dza via­ce­ro alter­na­tív, o koneč­nom rie­še­ní bude rezort obra­ny včas infor­mo­vať,“ uvied­la hovor­ky­ňa Capá­ko­vá. Jed­nou z alter­na­tív je pre­daj stí­ha­čiek ako funkč­ných stro­jov do inej kra­ji­ny, ďal­šou mož­nos­ťou je rozp­re­daj na súčas­t­ky ale­bo dokon­ca po dela­bo­rá­cii a odstrá­ne­ní vojen­ské­ho mate­riá­lu ako nefunkč­ný šrot, no a ďal­šou mož­nos­ťou je maďar­ský sce­nár. Tam skon­či­li vyra­de­né stí­hač­ky v tech­nic­kom múzeu ale­bo odlo­že­né a nestrá­že­né v poli.

 

(zau­jí­ma­vosť: Vo video­nah­ráv­ke je mož­né vidieť opus­te­né Mig-21 a SU-22. Pod­ľa infor­má­cií IAF, Mig-21S vzduš­ných síl Indie nedáv­no zostre­lil pakis­tán­sku F‑16 ame­ric­kej výro­by.)

Stí­hač­ky z USA pri­le­tia cez Island

Defen­ce News sa v súvis­los­ti s dodáv­kou lie­ta­diel aj pýtal, či už je jas­né, ako sa lie­tad­lá z ame­ric­ké­ho závo­du Gre­en­vil­le v Juž­nej Karo­lí­ne dosta­nú na Slo­ven­sko.

Prvé šty­ri ame­ric­ké stro­je by k nám mali dora­ziť už v roku 2022. Absol­vu­jú pre­let Atlan­ti­ku. Lie­tad­lá majú s prí­dav­ný­mi nádr­ža­mi maxi­mál­ny dolet 4220 km. Do úva­hy pre­to pri­pa­dá medzi­pris­tá­tie na ame­ric­kej základ­ni v Kef­la­ví­ku na Islan­de. Zvyš­ných desať stro­jov potom dora­zí do kon­ca roka 2023.

Obchod za viac ako 1,5 miliar­dy eur

Nákup 14 stí­ha­čiek je naj­väč­ší jed­no­rá­zo­vý moder­ni­zač­ný pro­jekt v his­tó­rii samos­tat­né­ho Slo­ven­ska. Základ­ná zmlu­va za 800 mili­ó­nov dolá­rov zahŕňa nákup a údrž­bu naj­nov­šej ver­zie F‑16V Block 70/72 pre vzduš­né sily OS SR. Cel­ko­vá hod­no­ta zmlu­vy vrá­ta­ne výcvi­ku per­so­ná­lu, muní­cie a dvoj­roč­nej logis­tic­kej pomo­ci pred­sta­vu­je 1,59 miliar­dy eur.

MO SR sa aktu­ál­ne chys­tá zapla­tiť dru­hú splát­ku. Jej výš­ka je síce neve­rej­ná, no pod­ľa infor­má­cií Defen­ce News sa pohy­bu­je na úrov­ni oko­lo 500 mili­ó­nov eur. To pred­sta­vu­je zhru­ba 30 per­cent roč­né­ho roz­poč­tu MO SR.