Koronavírus sa objavil už aj v sídle NATO. Priniesol ho zamestnanec z dovolenky v Taliansku

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia v pon­de­lok potvr­di­la, že v radoch jej zamest­nan­cov v bru­sel­skom síd­le, kde pra­cu­je 4000 ľudí, sa vysky­tol prvý pozi­tív­ny prí­pad výsky­tu nové­ho typu koro­na­ví­ru­su.

Hovor­cov­ský úrad v sprá­ve pre médiá spres­nil, že neme­no­va­ný zamest­na­nec NATO bol pozi­tív­ne tes­to­va­ný na SARS-CoV‑2 po tom, ako sa vrá­til z dovo­len­ky v sever­nom Talian­sku. Po návra­te do Bru­se­lu mal prí­zna­ky podob­né horúč­ke a cítil sa zle, násled­né tes­ty potvr­di­li prí­tom­nosť koro­na­ví­ru­su. Zamest­na­nec je v súčas­nos­ti pod dozo­rom a v domá­cej izo­lá­cii.

Alian­cia spres­ni­la, že v prie­be­hu nie­koľ­kých minút od zis­te­nia pozi­tív­ne­ho výsled­ku tes­tu boli infor­mo­va­ní všet­ci spo­lu­pra­cov­ní­ci naka­ze­né­ho. Tí zosta­li pra­co­vať z domu. O potvr­de­nom prí­pa­de boli infor­mo­va­ní aj všet­ci čle­no­via štá­bu NATO.

Jeden pozi­tív­ny prí­pad Alian­cia zazna­me­na­la minu­lý týž­deň aj na svo­jom veli­teľ­stve v juho­bel­gic­kom mes­te Mons. Išlo takis­to o zamest­nan­ca, kto­rý sa vrá­til z dovo­len­ky v Talian­sku.

NATO v záuj­me zais­te­nia bez­peč­nos­ti per­so­ná­lu a náv­štev­ní­kov svoj­ho bru­sel­ské­ho síd­la pri­ja­lo pre­ven­tív­ne opat­re­nia na zní­že­nie rizi­ka ďal­šie­ho šíre­nia infek­cie vychá­dza­jú­ce z poky­nov Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie (WHO). Pat­rí medzi ne aj dočas­né poza­sta­ve­nie nie­kto­rých pra­cov­ných ciest zamest­nan­cov, mož­nosť per­so­ná­lu pra­co­vať z domu a dočas­né poza­sta­ve­nie sku­pi­no­vých náv­štev cen­trá­ly NATO v Bru­se­li.

Najb­liž­šia väč­šia akcia v síd­le Alian­cie je naplá­no­va­ná na 2. a 3. aprí­la, keď sa bude konať zasad­nu­tie minis­trov zahra­nič­ných vecí 29 člen­ských kra­jín NATO.