Koronavírus: Letiská zatvorené, hranice obmedzené. Všetci zo zahraničia do karantény

V pia­tok ráno na Slo­ven­sku vstú­pi­li do plat­nos­ti ďal­šie opat­re­nia, kto­ré majú zabrá­niť šíre­niu nové­ho koro­na­ví­ru­su, kto­rý spô­so­bu­je ocho­re­nie COVID-19. Pre osob­nú dopra­vu sú zatvo­re­né tri medzi­ná­rod­né letis­ká, zasta­ve­ná je aj medzi­ná­rod­ná vla­ko­vá i auto­bu­so­vá dopra­va. Doprav­né obme­dze­nia sa netý­ka­jú dovo­zu a záso­bo­va­nia. Pri­bud­li tiež kon­tro­ly na hra­nič­ných prie­cho­doch a povin­ná 14-dňo­vá karan­té­na pre obča­nov SR vra­ca­jú­cich sa zo zahra­ni­čia.

Hra­nič­né kon­tro­ly sú zave­de­né na všet­kých hra­nič­ných prie­cho­doch s výnim­kou Poľ­skej repub­li­ky, kde bude situ­ácia prie­bež­ne moni­to­ro­va­ná. Na úze­mie SR bude pus­te­ný len ten, kto tu má trva­lý ale­bo pre­chod­ný pobyt. Tým, čo býva­jú pri hra­ni­ciach, minis­ter­ka vnút­ra Deni­sa Sako­vá (Smer-SD) odpo­ru­či­la, aby si vyba­vi­li potvr­de­nie od zamest­ná­va­te­ľa, aby moh­li byť púš­ťa­ní pred­nost­ne. Zvá­žiť by mali tiež prá­cu z domu.

Do 14-dňo­vej karan­té­ny pôj­de kaž­dý s trva­lým ale­bo pre­chod­ným poby­tom v SR, kto sa vrá­ti zo zahra­ni­čia. Minis­ter­stvo vnút­ra (MV) SR má pri­pra­ve­né aj zaria­de­nia pre tých, čo nech­cú, ale­bo nemô­žu ísť do domá­cej karan­té­ny.

Medzi­ná­rod­ná vla­ko­vá a auto­bu­so­vá dopra­va bude od piat­ka cez úze­mie Slo­ven­ska úpl­ne zasta­ve­ná. Náklad­ná pre­pra­va je povo­le­ná ako na vnút­ro­štát­nych, tak aj medzi­ná­rod­ných tra­sách s cie­ľom zabez­pe­čiť záso­bo­va­nie. Vodi­či kami­ó­nov musia byť vyba­ve­ní ochran­ný­mi pomôc­ka­mi. Osob­né výlet­né lode nesmú na Slo­ven­sku pri­sta­vo­vať. Môžu len pre­plá­vať úze­mím bez zasta­ve­nia.

MV SR obme­dzu­je úrad­né hodi­ny v kli­ent­skych cen­trách, na okres­ných úra­doch, úra­doch prá­ce, sociál­nych vecí a rodi­ny a v poboč­kách Sociál­nej pois­ťov­ne na tri hodi­ny den­ne.

Slo­ven­ská poš­ta fun­gu­je v obme­dze­nom reži­me, pod­ľa potre­by upra­vu­je otvá­ra­cie hodi­ny. Poboč­ky pod­lie­ha­jú pra­vi­del­nej dez­in­fek­cii.
V rám­ci opat­re­ní budú zatvo­re­né aj bary, zábav­né pod­ni­ky, lyžiar­ske stre­dis­ká, well­ness cen­trá, kúpe­le, akva­par­ky, fit­nes cen­trá, det­ské kúti­ky a ďal­šie voľ­no­ča­so­vé zaria­de­nia. Mimo pre­vádz­ky zostá­va­jú aj sociál­ne a kul­túr­ne zaria­de­nia. Hote­ly a reštau­rá­cie budú otvo­re­né.

Naďa­lej pla­tí zákaz náv­šte­vy nemoc­níc, orga­ni­zo­va­nia hro­mad­ných podu­ja­tí špor­to­vej, kul­túr­nej, spo­lo­čen­skej či inej pova­hy.
Vnút­ro­štát­ne vla­ky budú od sobo­ty (14. 3.) pre­má­vať kaž­dý deň pod­ľa sobot­né­ho gra­fi­ko­nu. Cez víkend bude obme­dze­ná aj pre­vádz­ka obchod­ných cen­tier, kedy bude mož­né nakú­piť len potra­vi­ny, lie­ky a dro­gé­riu. Od pon­del­ka (16. 3.) budú na 14 dní zatvo­re­né aj všet­ky ško­ly a škol­ské zaria­de­nia.

Minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR neod­po­rú­ča obča­nom ces­to­vať do zahra­ni­čia počas trva­nia mimo­riad­nej situ­ácie na úze­mí Slo­ven­skej repub­li­ky.

Zdroj:TASR