Koronavírus je už medzi slovenskými vojakmi

V rám­ci rezor­tu obra­ny boli v uply­nu­lých dňoch zachy­te­né dva prí­pa­dy ocho­re­nia COVID – 19. Ide o pro­fe­si­onál­ne­ho voja­ka, kto­rý pra­cu­je na minis­ter­stve obra­ny v Bra­ti­sla­ve a civil­né­ho zamest­nan­ca z Vrtuľ­ní­ko­vé­ho kríd­la v Pre­šo­ve.

V oboch prí­pa­doch je zná­my pôvod ich náka­zy. V súčas­nos­ti sú oba­ja v domá­cej karan­té­ne, ich stav si nevy­ža­du­je hos­pi­ta­li­zá­ciu. Prvý spo­mí­na­ný nepri­šiel po návra­te zo zahra­ni­čia do sty­ku so žiad­nym kole­gom, pre­ven­tív­ne zostal hneď v domá­cej karan­té­ne. Dru­hý sa naka­zil od bra­ta a rov­na­ko nepri­šiel do sty­ku s kole­ga­mi na útva­re.

Rezort obra­ny pri­jal v súvis­los­ti s koro­na­ví­ru­som množ­stvo opat­re­ní, kto­ré sa pra­vi­del­ne vyhod­no­cu­jú v rám­ci krí­zo­vé­ho štá­bu. Ide naprí­klad o mera­nie teles­nej tep­lo­ty pred vstu­pom do pries­to­rov minis­ter­stva, povin­né nose­nie rúšok, ale­bo inej ochra­ny tvá­re, či roz­miest­ne­nie dez­in­fekč­ných pros­tried­kov na vstu­poch do jed­not­li­vých budov.

Maxi­mál­ne úsi­lie vyvi­nu­li sme­rom k pomo­ci verej­nos­ti aj ozb­ro­je­né sily. Slo­ven­skí voja­ci sú v prí­pa­de roz­hod­nu­tia Ústred­né­ho krí­zo­vé­ho štá­bu pri­pra­ve­ní na dovoz zdra­vot­níc­ke­ho mate­riá­lu lie­tad­la­mi Spar­tan. Vyčle­ni­li tiež leto­vé hodi­ny, kto­ré majú pred­pla­te­né v rám­ci prog­ra­mu SALIS. V pra­xi zna­me­ná využi­tie veľ­ko­ka­pa­cit­né­ho tran­s­port­né­ho lie­tad­la, kto­ré doká­že pri­viezť väč­šie množ­stvo pomô­cok
naraz.

„Obča­nia v takej­to situ­ácii musia vedieť, že sa na voja­kov a rezort obra­ny môžu spo­ľa­hnúť. Uro­bí­me maxi­mum pre to, aby našu pomoc aj reál­ne cíti­li a potvr­di­li sme naše pev­né mies­to v rám­ci domá­ce­ho krí­zo­vé­ho manaž­men­tu,“ uvie­dol minis­ter obra­ny SR Jaro­slav Naď. Ako však zdô­raz­nil, bude tiež poža­do­vať pri­jať cen­trál­ne opat­re­nia tak, aby voja­ci mali zabez­pe­če­né všet­ky prí­sluš­né ochran­né prv­ky.

„No záro­veň využí­va­me aj vlast­né kapa­ci­ty a mož­nos­ti. Naprí­klad pre potre­by rezor­tu zača­li vyrá­bať vojen­skí che­mi­ci v Zemian­skych Kos­to­ľa­noch dez­in­fek­ciu,“
dopl­nil.

Rezort obra­ny v zmys­le požia­da­viek Ústred­né­ho krí­zo­vé­ho štá­bu SR vyčle­nil už na uby­to­va­nie slo­ven­ských obča­nov, kto­rí musia pod­stú­piť povin­nú 14-dňo­vú karan­té­nu už aj uby­to­va­cie zaria­de­nia spo­loč­nos­ti Hore­zza. V hote­loch Gra­nit Pieš­ťa­ny a v Tatrans­kých Zru­boch je uby­to­va­ných zatiaľ tak­mer 180 obča­nov, kto­rí sa na Slo­ven­sko vrá­ti­li z rôz­nych kra­jín. Ďal­ších 55 aktu­ál­ne sme­ru­je do zaria­de­nia na Smre­ko­vi­ci. Dodr­žia­va­nie karan­tén­nych opat­re­ní je zabez­pe­če­né Vojen­skou polí­ci­ou.

Pro­fe­si­onál­ni voja­ci sa naďa­lej podie­ľa­jú aj na ochra­ne hra­nič­ných pre­cho­dov a asis­ten­cii pri vstu­poch do nemoc­níc vo via­ce­rých mes­tách. Vojen­ské zdra­vot­níc­tvo nasa­di­lo leká­rov a zdra­vot­né ses­try do civil­ných zdra­vot­níc­kych zaria­de­ní. Záro­veň je 13 kon­taj­ne­rov z poľ­nej nemoc­ni­ce využi­tých k roz­de­ľo­va­niu pri­chá­dza­jú­cich pacien­tov v Ústred­nej vojen­skej nemoc­ni­ci v Ružom­ber­ku. Tá je aktu­ál­ne v krí­zo­vom reži­me a rea­li­zu­je iba neod­klad­né zdra­vot­né úko­ny. Do úva­hy tiež pri­pa­dá aj poskyt­nu­tie čas­ti sta­nov, pre záchyt­né pra­co­vis­ká pred nemoc­ni­ca­mi.