Kolumbia: Súd pozastavil protidrogovú misiu vojakov USA

Súd v Kolum­bii naria­dil poza­sta­ve­nie štvor­me­sač­nej misie ame­ric­kých voja­kov urče­nej na boj pro­ti pašo­va­niu drog. V pia­tok o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA s odvo­la­ním sa na kolum­bij­ský den­ník El Tiem­po.  

Dôvo­dom poza­sta­ve­nia bolo nes­chvá­le­nie misie kolum­bij­ským Sená­tom, hor­nou komo­rou par­la­men­tu.

Minis­ter obra­ny Car­los Hol­mes Tru­jil­lo v pon­de­lok pove­dal, že do kra­ji­ny bolo vysla­ných cel­ko­vo 52 voja­kov. Majú radiť kolum­bij­skej armá­de a tré­no­vať ju pri zása­hoch pro­ti nele­gál­ne­mu obcho­do­va­niu s nar­ko­ti­ka­mi. Na samot­ných vojen­ských ope­rá­ciách sa zúčast­ňo­vať nebu­dú.

Kolum­bij­ská vlá­da ozna­či­la prí­tom­nosť tých­to voja­kov za súčasť spo­lu­prá­ce s USA, no pod­ľa kri­ti­kov by Was­hing­ton mohol situ­áciu využiť a zaú­to­čiť na sused­nú Vene­zu­e­lu, kto­rú obvi­ňu­jú z pašo­va­nia koka­ínu.

Zdroj:tasr