KĽDR vypálila nad Japonské more dve rakety krátkeho doletu

Sever­ná Kórea vypá­li­la v pon­de­lok nad Japon­ské more dve bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­né rake­ty krát­ke­ho dole­tu. Pod­ľa agen­tú­ry Jon­hap o tom v pon­de­lok infor­mo­val juho­kó­rej­ský Zbor náčel­ní­kov štá­bov (JCS) s pou­ka­zom na to, že ide o prvý test seve­ro­kó­rej­ských rakiet, odke­dy Pch­jong­jang začiat­kom roka varo­val pred vyvi­nu­tím „novej stra­te­gic­kej zbra­ne”.

Pro­jek­ti­ly boli vystre­le­né v pon­de­lok popo­lud­ní (miest­ne­ho času) z oblas­tí neďa­le­ko mes­ta Won­san na východ­nom pobre­ží KĽDR, pri­čom oba pre­le­te­li pri­bliž­ne 240 kilo­met­rov pri maxi­mál­nej výš­ke 35 kilo­met­rov nad morom. „Sever­ná Kórea prav­de­po­dob­ne pokra­ču­je vo vojen­skom cvi­če­ní,” uvie­dol JCS s pou­ka­zom na cvi­če­nie, kto­ré sa v KĽDR zača­lo v pia­tok.

Pod­ľa agen­tú­ry nebo­lo bez­pro­stred­ne zná­me, či na pon­del­ko­vé rake­to­vé tes­ty osob­ne dohlia­dal aj líder KĽDR Kim Čong-un. Japon­ské minis­ter­stvo obra­ny v súvis­los­ti s inci­den­tom uvied­lo, že seve­ro­kó­rej­ské rake­ty nedo­le­te­li do exklu­zív­nej eko­no­mic­kej zóny Japon­ska v oblas­ti Japon­ské­ho mora, napí­sa­la agen­tú­ra TASS. Minis­ter­stvo tak­tiež doda­lo, že v zóne dopa­du pro­jek­ti­lov nedoš­lo k poško­de­niu japon­ských pla­vi­diel ani lie­ta­diel. 26 20 tob rsc