Kim: Radšej jadrové zbrane ako blahobyt

Nový rok 2020 začal na Kórej­skom polo­stro­ve zostra. Seve­ro­kó­rej­ský vod­ca Kim Čong-un vyhlá­sil, že KĽDR nemá dôvod pre­dl­žo­vať mora­tó­rium na jad­ro­vé skúš­ky a tes­ty medzi­kon­ti­nen­tál­nych rakiet.

Ako dôvod uvie­dol, že Spo­je­né štá­ty pokra­ču­jú v spo­loč­ných vojen­ských cvi­če­niach s Juž­nou Kóre­ou, uva­li­li nové san­kcie a záro­veň kla­dú „gang­ster­ské požia­dav­ky”. Infor­mo­va­la o tom v stre­du štát­na tla­čo­vá agen­tú­ra KCNA.

„Nie je dôvod, aby sme jed­no­stran­ne dodr­žia­va­li záväz­ky,” citu­je KCNA seve­ro­kó­rej­ské­ho líd­ra.

Kim zvo­lal netra­dič­né štvor­dňo­vú schôdz­ku ústred­né­ho výbo­ru vlád­nu­cej stra­ny, kto­rá trva­la od sobo­ty do utor­ka, z dôvo­du, že Spo­je­né štá­ty do kon­ca minu­lé­ho roka nere­a­go­va­li na jeho opa­ko­va­né výzvy na ústup­ky pred obno­ve­ním bila­te­rál­nych roko­va­ní. Vlá­da Donal­da Trum­pa namies­to toho pod­ľa neho iba stup­ňo­va­la svo­je nepria­teľ­ské posto­je.

Rad­šej zbra­ne ako pros­pe­ri­ta

Sever­ná Kórea sa pod­ľa Kim Čong-una nikdy nevzdá svo­jej bez­peč­nos­ti kvô­li eko­no­mic­kým výho­dám. „Nikdy nepre­dá­me našu dôs­toj­nosť,” pove­dal Kim.

Ozná­mil tiež, že KĽDR bude ďalej roz­ví­jať svoj nuk­le­ár­ny odstra­šu­jú­ci arze­nál, kto­rý bude schop­ný „rea­go­vať na jad­ro­vé hroz­by Spo­je­ných štá­tov a zaru­čiť našu dlho­do­bú bez­peč­nosť”.

Dodal, že jeho „roz­sah a dosah” bude závi­sieť od posto­ja Spo­je­ných štá­tov.
Kim záro­veň avi­zo­val, že KĽDR v blíz­kej budúc­nos­ti pred­sta­ví „novú stra­te­gic­kú zbraň”. Jeho kra­ji­na záro­veň prij­me „šoku­jú­ce sku­toč­né opat­re­nia”.

Naj­nov­šie Kimo­ve hroz­by by moh­li zma­riť dip­lo­ma­tic­ké úsi­lie posled­ných dvoch rokov o vyrie­še­nie spo­ru o jad­ro­vý prog­ram Sever­nou Kórey. V aprí­li 2018 Kim Čong-un prek­va­pu­jú­co vyhlá­sil dočas­né poza­sta­ve­nie jad­ro­vých a rake­to­vých tes­tov a ozná­mil uzav­re­tie tes­to­va­cie­ho zaria­de­nia. Sta­lo sa tak krát­ko pred jeho stret­nu­tím s juho­kó­rej­ským pre­zi­den­tom Mun Če-inom.
Roko­va­nia medzi Pch­jong­jan­gom a Was­hing­to­nom sú pre­ru­še­né od vla­ňaj­šie­ho feb­ru­áro­vé­ho neús­peš­né­ho sum­mi­tu Kima a Trum­pa v Hano­ji.

Sever­ná Kórea nedáv­no požia­da­la Spo­je­né štá­ty, aby do kon­ca roka uro­bi­li ústup­ky, inak sa vydá „novou ces­tou” a prí­de s „via­noč­ným dar­če­kom”. Ame­ric­kí vojen­skí pred­sta­vi­te­lia pred­po­kla­da­jú, že Pch­jong­jang by teraz mohol pokra­čo­vať v skúš­kach medzi­kon­ti­nen­tál­nej balis­tic­kej rake­ty, kto­rú poza­sta­vi­la v roku 2017.