Južná Kórea vypálila strely, ktoré takmer trafili severokórejskú loď

Juž­ná Kórea uvied­la, že vystre­li­la varov­né stre­ly k seve­ro­kó­rej­skej obchod­nej lodi, kto­rá mala údaj­ne prob­lé­my s moto­rom. Loď zo Sever­nej Kórei v stre­du pre­kro­či­la ich vzá­jom­nú námor­nú hra­ni­cu.

Juho­kó­rej­ská armá­da po pre­kro­če­ní hra­ni­ce vyda­la varo­va­nie a záro­veň vystre­li­la pár varov­ných striel k lodi, aby ju donú­ti­la vrá­tiť sa.

„Dote­raz sme potvr­di­li, že loď sa v dôsled­ku nepriaz­ni­vé­ho poča­sia a prob­lé­mov s moto­rom posu­nu­la sme­rom k tej­to oblas­ti a momen­tál­ne nasta­vi­la kurz späť na sever,” uvied­la kórej­ská armá­da vo svo­jom sta­no­vis­ku.

Je to už dru­hý­krát, čo juh vystre­lil na seve­ro­kó­rej­ské pla­vid­lo, odke­dy sa v máji 2017 ujal fun­kcie pre­zi­dent Mun Čä-in, uvie­dol pred­sta­vi­teľ juho­kó­rej­skej armá­dy.

Juž­ná Kórea vystre­li­la na seve­ro­kó­rej­skú loď už v sep­tem­bri. No potom vysla­la námor­né­ho mecha­ni­ka, aby jej pomo­hol opra­viť motor.

Medzi­kó­rej­ské vzťa­hy sa po eta­pe pozi­tív­nej dip­lo­ma­cie ochla­di­li. Na troch sami­toch sa Mun Čä-in a kórej­ský líder Kim Čong Un dohod­li na zlep­še­ní vzťa­hov a oži­ve­ní poza­sta­ve­ných hos­po­dár­skych pro­jek­tov medzi obo­ma kra­ji­na­mi.

Nedo­sia­hol sa však žia­den výraz­ný pokrok a záro­veň sa sprís­ni­li san­kcie zame­ra­né na jad­ro­vý a rake­to­vý prog­ram Pch­jong­jan­gu.

Vo vzá­jom­ných roz­ho­vo­roch o Sever­nej Kórei a USA sa zatiaľ nedo­sia­hol výraz­ný pokrok ani v roko­va­niach o odstrá­ne­ní jad­ro­vých zbra­ní.

Zdroj:Reuters