Jedným z najvplyvnejších šéfov v obrannom priemysle sa stal David Calhoun

Vede­nie ame­ric­ké­ho výrob­cu lie­ta­diel, rakiet, či zbra­ňo­vých sys­té­mov – spo­loč­nos­ti Boeing pre­bral od pon­del­ka David Cal­houn. Post zís­kal po odcho­de Den­ni­sa Muilen­bur­ga, kto­rý dopla­til na krí­zu spo­loč­nos­ti spo­je­nú s lie­tad­la­mi 737 MAX ale aj ďal­šie prob­lé­my v ostat­ných diví­ziách spo­loč­nos­ti.

Pred mesia­com sa naprí­klad pre tri­viál­nu chy­bu ves­mír­na loď Star­li­ner nespo­ji­la so sta­ni­cou ISS, ďalej Boeing v decem­bri ozná­mil, že sa nebu­de uchá­dzať o miliar­do­vú moder­ni­zá­ciu star­nú­cich medzi­kon­ti­nen­tál­nych rakiet pre ame­ric­kú armá­du.

Cal­houn (62) bol za nové­ho výkon­né­ho ria­di­te­ľa Boein­gu vyme­no­va­ný 23. decem­bra. Sta­lo sa tak ihneď po tom, ako sa Muilen­burg pod tla­kom pre­hl­bu­jú­cej sa krí­zy vzdal fun­kcie. Cal­houn má tak pod pal­com fir­mu, kto­rá má roč­ný obrat zhru­ba rov­na­ký, ako je HDP celé­ho Slo­ven­ska.

MAXi­mál­ne prob­lé­my

Fir­ma Boeing zápa­sí s prob­lé­ma­mi od mar­ca minu­lé­ho roka, keď úra­dy po celom sve­te uzem­ni­li lie­tad­lá 737 MAX. Rea­go­va­li vte­dy na dru­hú tra­gic­kú havá­riu stro­ja v krát­kom čase po sebe.

Prvé z lie­ta­diel toh­to typu pat­ria­ce indo­néz­skym aero­lí­niám Lion Air sa zrú­ti­lo kon­com októb­ra 2018 krát­ko po štar­te do Jáv­ske­ho mora a dru­hé lie­tad­lo pat­ria­ce spo­loč­nos­ti Ethi­opian Air­li­nes spad­lo začiat­kom mar­ca minu­lé­ho roka, rov­na­ko krát­ko po štar­te. Obe havá­rie si vyžia­da­li tak­mer 350 živo­tov.

Boeing odha­dol nákla­dy spo­je­né s uzem­ne­ním lie­ta­diel do dneš­ných dní na viac než osem miliárd eur.  Navy­še, ďal­šie nákla­dy plá­nu­je zve­rej­niť pri pre­zen­tá­cii výsled­kov za štvr­tý kvar­tál minu­lé­ho roka. Tie ozná­mi 29. janu­ára.

Boeing počí­ta s ďal­ší­mi náklad­mi v dôsled­ku zasta­ve­nia pro­duk­cie stro­jov 737 MAX od janu­ára toh­to roka, kom­pen­zá­cií pre aero­lí­nie, kto­ré muse­li pre krí­zu jeho lie­ta­diel rušiť lety, ako aj pre pomoc dodá­va­teľ­ským reťaz­com. Fir­ma záro­veň zva­žu­je ďal­šie úve­ry. V dôsled­ku zasta­ve­nia výro­by toh­to lie­tad­la hlav­ný dodá­va­teľ tru­pov Spi­rit Aeros­pa­ce už ozná­mil pre­pus­te­nie tak­mer 3000 ľudí.

Moc­ný šéf obran­né­ho prie­mys­lu

Hoci má spo­loč­nosť aktu­ál­ne prob­lé­my, stá­le pat­rí medzi naj­väč­šie spo­loč­nos­ti v USA a je to naj­väč­ší sve­to­vý výrob­ca vojen­ských lie­ta­diel, rakiet a sate­li­tov.

Minu­lý rok zamest­ná­va­la viac ako 153 000 ľudí, z toho je viac ako 45 000 vývo­já­rov a inži­nie­rov. V diví­zii obra­ny spo­lu s ves­mír­nym prog­ra­mom pra­cu­je viac ako 36 000 zamest­nan­cov.

Roč­ný obrat spo­loč­nos­ti je pri­tom oko­lo 100 miliárd eur, čo je roč­né HDP Slo­ven­ska. Šéf Boein­gu je tak mimo­riad­ne vplyv­ným člo­ve­kom nie­len v USA, ale v obran­nom prie­mys­le aj celo­sve­to­vo.

David Cal­houn, kto­rý v Boein­gu pôso­bí od roku 2009, už pred nástu­pom do fun­kcie šéfa Boein­gu pra­co­val na zlep­še­ní vzťa­hov výrob­cu lie­ta­diel s regu­lač­ný­mi úrad­mi, letec­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi a práv­nik­mi s cie­ľom vytiah­nuť spo­loč­nosť z krí­zy.

V minu­los­ti pôso­bil vo vede­ní inves­tič­nej spo­loč­nos­ti Blacks­to­ne a urči­té obdo­bie bol šéfom diví­zie kon­cer­nu Gene­ral Elect­ric na výro­bu letec­kých moto­rov. V Gene­ral Elect­ric pra­co­val cel­ko­vo 26 rokov.