Ministerstvo chce naliať milióny do penziónu pre veteránov. Iný nechalo schátrať

Čo nevyš­lo v Tren­čian­skych Tep­li­ciach, to skú­ša­jú zno­va na Zem­plín­skej Šíra­ve. Iba drah­šie. Minis­ter­stvo obra­ny dlhé roky necha­lo chát­rať dva lie­čeb­né domy špe­ciál­ne napro­jek­to­va­né pre voj­no­vých vete­rá­nov v Tren­čian­skych Tep­li­ciach, pri­čom do nich inves­to­va­li asi tri mili­ó­ny eur. Mesiac pred voľ­ba­mi plá­nu­je rezort obra­ny naliať tak­mer osem mili­ó­nov eur iba na pro­jek­to­vú doku­men­tá­ciu pre ten istý účel na Zem­plín­skej Šíra­ve.

Osem mili­ó­nov za opra­vu zota­vov­ne

Minis­ter­stvo obra­ny krát­ko pred voľ­ba­mi sa pokú­ša vypí­sať verej­né obsta­rá­va­nie na pro­jek­to­vú dokmen­tá­ciu rekon­štruk­cie býva­lej vojen­skej zota­vov­ne na Med­ve­dej hore na Zem­plín­skej Šíra­ve. Od roku 2018 je z roz­hod­nu­tia minis­tra Pet­ra Gaj­do­ša zavre­tá.

Naj­nov­šie v ňom minis­ter­stvo plá­nu­je zria­diť špe­cia­li­zo­va­ný pen­zi­ón pre voj­no­vých vete­rá­nov, kde by sa o nich sta­ra­li špe­cia­lis­ti po skon­če­ní misie. Pro­jek­to­vá doku­men­tá­cia a samot­ná rekon­štruk­cia pod­ľa minis­ter­stva stáť 7,77 mili­ó­na eur. Na ten­der potre­bu­je Gaj­doš súhlas vlá­dy.

Verej­né obsta­rá­va­nie je plá­no­va­né na koniec feb­ru­ára, rekon­štruk­cia by mala byť ukon­če­ná do kon­ca júla 2021. Zahŕňať by mala kom­plex­nú obno­vu vrá­ta­ne opra­vu striech, inte­ri­é­ru, ale aj pre­bu­do­va­nia prí­stu­po­vých ciest či terén­nych úprav. Zlep­šiť fun­go­va­nie uby­to­va­cie­ho zaria­de­nia má dopl­ne­nie izieb, terás i zabez­pe­če­nie bez­ba­ri­é­ro­vých vstu­pov. Cel­ko­vo by mal mať pen­zi­ón 95 izieb (180 poste­lí), z toho 30 dvoj­lôž­ko­vých by mali byť pre voj­no­vých vete­rá­nov.

Po rekon­štruk­cii má objekt spĺňať požia­dav­ky „na efek­tív­ne fun­gu­jú­ce zaria­de­nie posky­tu­jú­ce uby­to­va­cie, rekre­ač­né, reha­bi­li­tač­né a ostat­né služ­by pre pro­fe­si­onál­nych voja­kov, vojen­ských dôchod­cov, civil­ných zamest­nan­cov rezor­tu obra­ny a ich rodin­ných prí­sluš­ní­kov vrá­ta­ne vybu­do­va­nia pen­zi­ó­nu pre voj­no­vých vete­rá­nov,” uvá­dza minis­ter­stvo v mate­riá­ly urče­nom pre vlá­du.

Smut­ný prí­beh Pat­ri­zá­na

Voja­ci žiad­ne špe­cia­li­zo­va­né pra­co­vis­ko pre sta­rost­li­vosť o voj­no­vých vete­rá­nov nema­jú. Minis­ter­stvo obra­ny pri­tom už raz také­to zaria­de­nie zača­lo budo­vať. Kon­com dru­hej vlá­dy Miku­lá­ša Dzu­rin­du (2002–2006) rezort obra­ny vypra­co­val pro­jekt a záro­veň aj začal rekon­štru­ovať lie­čeb­né domy Sara­tov a Par­ti­zán prá­ve pre voj­no­vých vete­rá­nov z Ira­ku, či Afga­nis­ta­nu. Zaria­de­nie bolo napro­jek­to­va­né ako zdra­vot­níc­ke zaria­de­nie aj so špe­ciál­nym vyba­ve­ním. Do stav­by ale aj na mie­ru vyro­be­né­ho vyba­ve­nia inves­to­va­li zhru­ba tri mili­ó­ny eur. Využiť sa mala infra­štruk­tú­ra kúpe­ľov a naj­mä prí­tom­nosť leká­rov a zdra­vot­níc­ke­ho per­so­ná­lu.

Lie­čeb­ný dom Par­ti­zán v Tren­čian­skych Tep­li­ciach chát­ra od roku 2007

 

Minis­ter­stvo však nestih­lo dokon­čiť pro­jekt do volieb v roku 2006 a nový minis­ter obra­ny Fran­ti­šek Kašic­ký (Smer) s pra­vou rukou Rober­ta Kali­ňá­ka – Miro­sla­vom Simom za Kašic­ké­ho chrb­tom – pro­jekt poza­sta­vi­li.

Vyčle­ne­né penia­ze šéf sek­cie finan­cií Sim pre­su­nul inam. Na dokon­če­nie pri­tom sta­či­lo menej ako mili­ón eur. Navy­še špe­ciál­ne zdra­vot­níc­ke zaria­de­nia už boli pri­chys­ta­né vo vojen­ských skla­doch.

Prí­pad s mrha­ním štát­nych peňa­zí pre­ve­ro­va­lo aj vojen­ské spra­vo­daj­stvo, ale po zme­ne vede­nia taj­ných slu­žieb išlo vyštro­va­nie do stra­te­na a skon­či­lo bez výsled­ku.

Dve rozo­sta­va­né budo­vy necha­lo minis­ter­stvo obra­ny nie­koľ­ko rokov chát­rať. Plán odpre­dať pen­zi­ó­ny Kali­ňá­ko­vým spria­te­le­ným pod­ni­ka­te­ľom, kto­rí už boli na obhliad­ke, nevy­šiel aj pre škan­dál s upra­to­va­ním a násled­ným odstú­pe­nám minis­tra Kašic­ké­ho.

Budo­vy chát­ra­li ďalej až ich neskôr pre­vza­lo minis­ter­stvo vnút­ra pod vede­ním Rober­ta Kali­ňá­ka. Men­ší Sara­tov nako­niec po rokoch aj dokon­či­li a teraz slú­ži poli­caj­tom na reha­bi­li­tač­né poby­ty v rezort­nom kúpeľ­nom zaria­de­ní Arco.

Par­ti­zán, teraz už v sprá­ve MV SR však chát­ra ďalej. Mili­ó­ny eur, kto­ré do neho nalial štát, tak vyšli nav­ni­voč. A minis­ter­stvo obra­ny rov­na­ko zame­ra­né zaria­de­nie, no bez lekár­ske­ho záze­mia, plá­nu­je posta­viť na Zem­plín­skej Šíra­ve.

Zdroj:TASR, Defence News