Je Slovensko pripravené na koronavírus? Chýbajú sestry a rúška

Vo všet­kých oko­li­tých kra­ji­nách sa už potvr­di­la náka­za novým koro­na­ví­ru­som COVID-19. Je tak otáz­kou času, kedy sa obja­ví aj na Slo­ven­sku. V tej­to súvis­los­ti už zasa­da­la bez­peč­nost­ná rada, kto­rá pri­ja­la nie­kto­ré opat­re­nia. Naprí­klad minis­ter­stvo obra­ny vie posta­viť poľ­nú nemoc­ni­cu vo výcvi­ko­vom stre­dis­ku Lešť, kde by izo­lo­va­li naka­ze­ných. Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva tvr­dí, že kra­ji­na je pri­pra­ve­ná na nový vírus. Nie všet­ko však fun­gu­je a stá­le zostá­va viac nezod­po­ve­da­ných otá­zok.

V stre­du Slo­ven­ská lekár­ska komo­ra upo­zor­ni­la, že rúš­ka a ste­ril­né ruka­vi­ce sú nedos­tat­ko­vý tovar a obvod­ní leká­ri, kto­rí sú v prvej línii kon­tak­tu s cho­rý­mi, sa k nim nemô­žu dostať. Ďal­ším prob­lé­mom sa uka­zu­je nedos­ta­tok zdra­vot­ných ses­tier. Cel­ko­vo ich chý­ba na Slo­ven­sku asi tri tisíc a nie­kto­ré odde­le­nia sú per­so­nál­ne také napnu­té, že sta­čí jed­na absen­cia a odde­le­nie je nefunkč­né.

To sa sta­lo v stre­du v Nit­re. Tam ocho­re­la jed­na zdra­vot­ná ses­tra a muse­li zavrieť jed­not­ku inten­zív­nej sta­rost­li­vos­ti pre novo­ro­den­cov.
Prob­lé­my s per­so­ná­lom má prak­tic­ky kaž­dá nemoc­ni­ca na Slo­ven­sku, tak­že keby ocho­re­li zdra­vot­né ses­try, tak nemoc­ni­ce majú prob­lém a muse­li by zatvá­rať odde­le­nia a pre­sú­vať ses­try dokon­ca do iných miest.

Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva: Rúš­ka rie­ši­me
Zastu­pu­jú­ci minis­ter zdra­vot­níc­tva Peter Pel­leg­ri­ni už pozval na stret­nu­tie pred­se­du Slo­ven­skej lekár­skej komo­ry Mariá­na Kol­lá­ra, kto­rý sa sťa­žo­val na nedos­ta­tok rúšok. Rezort zdra­vot­níc­tva dekla­ro­val, že situ­áciu s rúš­ka­mi aktív­ne rie­ši a v prí­pa­de dopy­tu po ochran­ných pros­tried­koch bez­od­klad­ne pri­stú­pi aj v spo­lu­prá­ci s ďal­ší­mi inšti­tú­cia­mi k potreb­ným kro­kom. Aktív­ny prí­stup má pod­ľa Eliá­šo­vej aj Sprá­va štát­nych hmot­ných rezerv. „Pro­sí­me záro­veň odbor­nú verej­nosť, aby nestre­so­va­la spo­loč­nosť vyjad­re­nia­mi pro­stred­níc­tvom médií, ale aby upred­nost­ni­la odbor­ný spo­loč­ný dia­lóg, kde sa poroz­prá­va­me o rie­še­niach,” vyhlá­si­la hovor­ky­ňa rezor­tu Zuza­na Eliá­šo­vá.

Vo Fran­cúz­sku naprí­klad pre­zi­dent Ema­nu­el Mac­ron vyhlá­sil, že potreb­ný zdra­vot­níc­ky mate­riál skon­fiš­ku­jú v pros­pech štá­tu, aby sa dostal najprv ku zdra­vot­ní­kom. Na pria­mu otáz­ku Defen­ce News, ako kon­krét­ne situ­áciu rie­šia na Slo­ven­sku, minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva neod­po­ve­da­lo.

Ako to bude s liek­mi počas nále­tov na lekár­ne?
Tak isto minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva sa vyhlo aj odpo­ve­di na otáz­ku, ako je zabez­pe­če­né záso­bo­va­nie liek­mi v prí­pa­de pan­dé­mie a pani­ky, keď bež­ní obča­nia zobe­rú lekár­ne nále­tom. Defen­ce News sa zau­jí­ma­lo kto zabez­pe­čí dosta­toč­ný prí­sun lie­kov na Slo­ven­sku – či Sprá­va štát­nych hmot­ných rezerv ale­bo minis­ter­stvo v spo­lu­prá­ci s far­ma­ce­utic­ký­mi fir­ma­mi.
„Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva v spo­lu­prá­cu s Úra­dom verej­né­ho zdra­vot­níc­tva situ­áciu pedan­tne moni­to­ru­jú a ope­ra­tív­ne pri­stu­pu­jú k potreb­ným rie­še­niam,“ zne­la vše­obec­ná odpo­veď z minis­ter­stva zdra­vot­níc­tva.

Nemoc­ni­ce dosta­li letá­ky a cvi­če­nie
Rezort zdra­vot­níc­tva trvá na tom, že spo­lu s hlav­ným hygie­ni­kom pri­ja­li dosta­toč­né opat­re­nia. „Nemoc­ni­ce boli infor­mo­va­né pro­stred­níc­tvom usmer­ne­nia od hlav­né­ho hygie­ni­ka SR, rov­na­ko boli infor­mo­va­ní aj leká­ri v ambu­lan­ciách, usmer­ne­nie sa v pra­vi­del­ných inter­va­loch aktu­ali­zu­je. Úrad verej­né­ho zdra­vot­níc­tva záro­veň roz­dis­tri­bu­oval letá­ky s kon­krét­ny­mi infor­má­cia­mi pre zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov,“ uvied­la hovor­ky­ňa MZ SR Zuza­na Eliá­šo­vá.
Ako ďalej doda­la, tak jed­ným z ďal­ších opat­re­ní nich boli aj pre­ven­tív­ne cvi­če­nia vo vybra­ných nemoc­ni­ciach pre prí­pad, že budú hos­pi­ta­li­zo­vať pacien­ta s podoz­re­ním na prí­tom­nosť koro­na­ví­ru­su. „Cvi­če­nia sa udia­li aj na vybra­ných hra­nič­ných prie­cho­doch,“ dopl­ni­la.

Čaka­nie na vírus
Nový koro­na­ví­rus COVID-19 je potvr­de­ný už vo všet­kých oko­li­tých kra­ji­nách. Slo­ven­sku sa zatiaľ vyhý­ba, resp. nebol zatiaľ potvr­de­ný. Na Slo­ven­sku zatiaľ otes­to­va­li viac ako 200 ľudí, no všet­ky výsled­ky boli nega­tív­ne. Pod­ľa posled­ných infor­má­cií môžu byť nie­kto­rí ľudia nain­fi­ko­va­ní víru­som a pri­tom nema­jú žiad­ne prí­zna­ky resp. prie­beh cho­ro­by je taký mier­ny, že to vyze­rá skôr ako nád­cha a nie ťaž­ká chríp­ka.

Zálud­nosť nové­ho víru­su opro­ti kla­sic­kej chríp­ke je aj v tom, že jeho inku­bač­ná doba (čas od naka­ze­nia do pre­ja­ve­nia prí­zna­kov) môže byť až 14 dní. Pri kla­sic­kej chríp­ke sa prí­zna­ky pre­ja­via zvy­čaj­ne za menej ako 48 hodín. Pre­to sa koro­na­ví­rus šíri, lebo ho roz­ši­ru­jú ľudia, kto­rí ani len netu­šia, že sú infekč­ní.

Koro­na­ví­rus sa pre­ja­vu­je ako chríp­ka. Prí­zna­ky sú indi­vi­du­ál­ne, ale naj­čas­tej­šie ide o vyso­kú tep­lo­tu, bolesť hla­vy a sva­lov, sil­ný kašeľ.
Pre zdra­vých ľudí nepred­sta­vu­je koro­na­ví­rus až také dra­ma­tic­ké nebez­pe­čen­stvo, no prob­lém s ním majú star­ší (nad 70 rokov) a ľudia s osla­be­nou imu­ni­tou resp. s chro­nic­ký­mi cho­ro­ba­mi či prob­lé­mom so srd­com. Zatiaľ evi­do­va­nú úmr­tnosť na koro­na­ví­rus sa pohy­bu­je do troch per­cent. Pri kla­sic­kej chríp­ke je to 0,1 per­cen­ta, no i tak na Slo­ven­sku na chríp­ku zomrie 800 ľudí roč­ne.