Je rozhodnuté. USA stiahnu z Afganistanu všetkých vojakov

Spo­je­né štá­ty a ich spo­jen­ci stiah­nu všet­ky svo­je sily z Afga­nis­ta­nu v prie­be­hu 14 mesia­cov, ak bude tamoj­šie mili­tant­né hnu­tie Tali­ban dodr­žia­vať doho­du s Was­hing­to­nom, kto­rá má byť pod­pí­sa­ná v sobo­tu v katar­skej Dau­he. Uvá­dza sa to v sobot­ňaj­šom spo­loč­nom vyhlá­se­ní ame­ric­kej a afgan­skej vlá­dy, z kto­ré­ho cito­va­la tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

Už v prie­be­hu 135 dní po uzav­re­tí doho­dy sa má počet voja­kov pred­bež­ne zní­žiť na 8600. Násled­ne majú Spo­je­né štá­ty a ich par­tne­ri „zavŕ­šiť odsun svo­jich zvyš­ných síl z Afga­nis­ta­nu v prie­be­hu 14 mesia­cov… a stiah­nu všet­ky svo­je sily zo zvyš­ných základ­ní”, uvá­dza sa v zve­rej­ne­nom vyhlá­se­ní.

Dele­gá­cia Tali­ba­nu pri­ces­to­va­la v sobo­tu do Kata­ru, aby tam v prie­be­hu dňa pod­pí­sa­la doho­du o stia­hnu­tí ame­ric­kých jed­no­tiek, kto­rá by moh­la viesť k ukon­če­niu voj­ny v Afga­nis­ta­ne. Za Spo­je­né štá­ty má doho­du pod­pí­sať minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo.

Oča­ká­va sa, že doho­da dosia­hnu­tá po roku vyjed­ná­va­nia, sta­no­ví časo­vý plán stia­hnu­tia tisí­cov ame­ric­kých voja­kov z tej­to stre­do­á­zij­skej kra­ji­ny výme­nou za záru­ky Tali­ba­nu, že Afga­nis­tan sa už nesta­ne úto­čis­kom dži­há­dis­tov zo sku­pín ako al-Kái­da a Islam­ský štát a mies­tom, odkiaľ by pri­pra­vo­va­li úto­ky v zahra­ni­čí.

Zdroj:tasr