Japonci sa inšpirovali USA. Vytvoria tiež vesmírne sily

Japon­ský pre­mi­ér Šin­zó Abe v pon­de­lok pove­dal, že Japon­sko vytvo­rí útvar ves­mír­nych síl na ochra­nu pred mož­ný­mi hroz­ba­mi v súvis­los­ti s roz­vo­jom rakiet a ďal­ších tech­no­ló­gii zo stra­ny svo­jich riva­lov, infor­mo­va­la agen­tú­ra AP. Útvar pre oblasť ves­mí­ru začne pod­ľa Abe­ho fun­go­vať v aprí­li ako súčasť Japon­ských vzduš­ných síl seba­ob­ra­ny (JASDF). Pre­mi­ér pove­dal, že Japon­sko sa musí chrá­niť pred hroz­ba­mi z kyber­ne­tic­ké­ho pries­to­ru a pred elek­tro­mag­ne­tic­ký­mi zásah­mi voči japon­ským dru­ži­ciam.

Oba­vy, že Čína ale­bo Rus­ko hľa­da­jú spô­so­by, ako naru­šiť, zne­funkč­niť ale­bo zni­čiť japon­ské dru­ži­ce, pod­ľa AP narastajú.Útvar bude umiest­ne­ný na letec­kej základ­ni západ­ne od Tokia a jeho úlo­hou bude zabez­pe­čo­vať sate­lit­nú navi­gá­ciu a komu­ni­ká­ciu pre ostat­né jed­not­ky na bojis­ku. Abe­ho vlá­da v decem­bri schvá­li­la na pro­jek­ty súvi­sia­ce s ves­mí­rom roz­po­čet vo výš­ke v pre­poč­te viac ako 414 mili­ó­nov eur. Roz­po­čet musí ešte schvá­liť par­la­ment. Útvar bude spo­lu­pra­co­vať s Ves­mír­ny­mi sila­mi Spo­je­ných štá­tov (USSF) a s Japon­skou agen­tú­rou pre výskum ves­mí­ru (JAXA).

Japon­sko si v nede­ľu pri­po­me­nu­lo 60. výro­čie od pod­pí­sa­nia zmlu­vy o vzá­jom­nej spo­lu­prá­ci a bez­peč­nos­ti s USA. Abe v tej­to súvis­los­ti vyhlá­sil, že posil­ní spo­lu­prá­cu so Spo­je­ný­mi štát­mi v vrá­ta­ne oblas­tí ves­mí­ru a kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Ves­mír­ne sily Spo­je­ných štá­tov ofi­ciál­ne vznik­li vla­ni v decem­bri, keď pre­zi­dent Donald Trump pod­pí­sal prí­sluš­ný zákon. Sily sú šies­tou zlož­kou ozb­ro­je­ných síl USA spa­da­jú­cou pod ame­ric­ké letec­tvo.

Viac o ame­ric­kých ves­mír­nych silách sa dočí­ta­te tu.

Zdroj:TASR