J. Naď: Príčinou nehody MiG-29 bol nedostatok paliva

Bez­pro­stred­nou prí­či­nou minu­lo­roč­nej neho­dy stí­ha­cie­ho lie­tad­la MiG-29 bol nedos­ta­tok pali­va a násled­né roz­hod­nu­tie pilo­ta o kata­pul­tá­ži. Cel­ko­vo vyšet­ro­va­cia komi­sia urči­la 13 čias­tko­vých fak­to­rov, kto­ré pris­pe­li k neho­de. Na pon­del­ko­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii o tom infor­mo­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽa­NO). Zdô­raz­nil, že inci­dent nezap­rí­či­nil stav lie­tad­la ani nedos­ta­tok kom­pe­ten­cie zo stra­ny pilo­ta.

Neho­da sa sta­la počas cvič­né­ho letu. Z Letis­ka Sliač vyra­zi­li dve stí­hač­ky MiG-29. V oboch pod­ľa minis­tra sede­li skú­se­ní pilo­ti. Vzhľa­dom na rapíd­ne zhor­še­nie sa poča­sia, pre­dov­šet­kým z dôvo­du výsky­tu hmly, dosta­li pokyn na návrat. Prvej stí­hač­ke sa poda­ri­lo pri­stáť na Letis­ku Sliač na dru­hý pokus. Pilot ďal­šej stí­hač­ky „nebol vo vizu­ál­nom kon­tak­te so zemou”, nemo­hol pri­stáť. Požia­dal o pri­stá­tie v Bra­ti­sla­ve.
Počas letu do Bra­ti­sla­vy ozná­mil pilot kri­tic­ký stav pali­va a vyhlá­sil stav núdze. Vyjad­ril oba­vu, že na mies­to nedo­le­tí. O minú­tu neskôr kon­trol­ka ohlá­si­la núdzo­vý stav pali­va a pilot navrhol kata­pul­to­vať sa. Násled­ne sa usku­toč­ňo­va­li kon­zul­tá­cie o vhod­nom pries­to­re tak, aby priš­lo k čo naj­men­ším ško­dám na živo­toch i majet­ku. „Kata­pul­táž sa usku­toč­ni­la bez nedos­tat­kov a prob­lé­mov,” pri­blí­žil minis­ter. Lie­tad­lo dopad­lo v kata­stri obce Nové Sady pri Nit­re.

Nedos­ta­tok pali­va pod­ľa Naďa spô­so­bi­la kom­bi­ná­cia fak­to­rov. „Roz­hod­nu­tie pilo­tov pri­stáť na letec­kej základ­ni Sliač aj s poča­sím, kto­ré bolo tzv. pod pove­ter­nost­né mini­má; chce­li sa vrá­tiť domov, lebo boli plne nalo­že­ní muní­ci­ou; hľa­da­li rie­še­nie, aby nemu­se­li ísť na náh­rad­né letis­ko, čo má aj eko­no­mic­ké a logis­tic­ké násled­ky, a boli pre­sved­če­ní, že sa im to môže poda­riť,” objas­nil minis­ter. Ďal­ší­mi prí­či­na­mi boli pasív­na čin­nosť dozor­né­ho mete­oro­ló­ga a zara­de­nie vlh­ko­me­ra s vyso­ký­mi odchýl­ka­mi do pre­vádz­ky len nie­koľ­ko dní pred samot­nou neho­dou.

Vyšet­ro­va­nie sep­tem­bro­vej neho­dy ukon­či­la 11-člen­ná komi­sia vede­ná hlav­ným inšpek­to­rom bez­peč­nos­ti letov Jánom Sala­jom 23. júna. Naď pri­blí­žil, že cie­ľom vyšet­ro­va­nia bolo pre­dísť do budúc­nos­ti podob­nej neho­de. Trest­no­práv­ne vyšet­ro­va­nie vedie polí­cia. Ško­du na lie­tad­le a muní­cii vyčís­li­li na 38 mili­ó­nov eur, zapla­tí ju štát. Na les­nom poras­te v mies­te dopa­du bola do 600 eur.

Minis­ter oce­nil roz­hod­nu­tie pilo­ta kata­pul­to­vať sa. Pou­ká­zal na to, že pilot letel na zálož­né letis­ko plne nalo­že­ný muní­ci­ou ako pri ostrom zása­hu. Pou­ká­zal na rizi­ko ohro­ze­nia živo­tov, ak by sa roz­ho­dol „risk­núť to” a letieť až do Bra­ti­sla­vy.
Pilot prvej stí­hač­ky dob­ro­voľ­ne opus­til ozb­ro­je­né sily, pilot hava­ro­va­nej stí­hač­ky pokra­ču­je. Do budúc­nos­ti sa pri­ja­lo 22 opat­re­ní, kto­ré majú podob­ným inci­den­tom pre­dísť.

Naď záro­veň demen­to­val infor­má­cie o tom, že z mies­ta neho­dy nevyz­bie­ra­li všet­ku muní­ciu.

Zdroj:Tasr