Izraelská armáda manipulovala štatistiky o odvedencoch z komunity charedim

Izra­el­ská armá­da čelí veľ­kej kri­ti­ke po tom, ako médiá infor­mo­va­li, že nie­koľ­ko rokov „nafu­ko­va­la” úda­je o bran­coch z radov ultra­or­to­dox­ných židov. Ich povo­lá­va­nie do vojen­skej služ­by je v Izra­e­li cit­li­vou poli­tic­kou témou. Izra­el­ská verej­no­práv­na tele­ví­zia KAN infor­mo­va­la, že armá­da v posled­ných rokoch „zdvoj­ná­so­bo­va­la ale­bo dokon­ca stroj­ná­so­bo­va­la” počet ultra­or­to­dox­ných mužov odve­de­ných do armá­dy. Situ­ácia potom pôso­bi­la doj­mom, že armá­da dodr­žia­va kvó­ty sta­no­ve­né záko­nom.

Ako infor­mo­val den­ník The Times of Isra­el, pod­ľa tele­ví­zie KAN, kto­rá neuvied­la svoj zdroj, v rokoch 2011–2017 armá­da zahr­nu­la do svoj­ho zozna­mu odve­den­cov z komu­ni­ty ultra­or­to­dox­ných židov aj voja­kov, kto­rí nebo­li cha­re­dim, pri­čom mno­hí z nich dokon­ca nebo­li ani veria­ci. Tie­to chyb­né šta­tis­ti­ky boli potom zasie­la­né hlav­né­mu štá­bu ozb­ro­je­ných síl, minis­ter­stvu obra­ny a iným prí­sluš­ným vlád­nym orgá­nom a boli uve­rej­ňo­va­né v ofi­ciál­nych sprá­vach.

V Izra­e­li je vojen­ská služ­ba povin­ná pre mužov aj ženy po dosia­hnu­tí veku 18 rokov. Mno­hí z nich sú potom povo­lá­va­ní do armá­dy na pra­vi­del­nú služ­bu až do veku 40 rokov. Ultra­or­to­dox­ní židia sa však desať­ro­čia vyhý­ba­li tej­to povin­nos­ti pre svo­je prí­sne nábo­žen­ské pra­vid­lá. Týka­lo sa to naj­mä štu­den­tov semi­ná­rov, kto­rí nema­jú pri­chá­dzať do kon­tak­tu so žena­mi či seku­lár­ny­mi žid­mi, aby ich nepo­kú­ša­li odtr­hnúť sa od štú­dia Tóry. Izra­el­skej armá­de však títo muži citeľ­ne chý­ba­li a aj pre­to v posled­ných rokov inves­to­va­la do nábo­ro­vých kam­pa­ní desiat­ky mili­ó­nov šeke­lov.

V roku 2017 naj­vyš­ší súd v Izra­e­li zru­šil zákon z roku 2015, na zákla­de kto­ré­ho bola ultra­or­to­dox­ným štu­den­tom semi­ná­rov zru­še­ná výnim­ka o oslo­bo­de­ní od vojen­ské­ho odvo­du. Ultra­or­to­dox­ní židia tvo­ria pri­bliž­ne desať per­cent popu­lá­cie Izra­e­la. Vzhľa­dom na vyso­kú pôrod­nosť v tej­to komu­ni­te, keď na jed­nu ženu pri­pa­dá sedem detí, sa pred­po­kla­dá, že do roku 2050 by ich podiel na zlo­že­ní oby­va­teľ­stva mohol byť až 29 per­cent.

Zdroj:TASR