Izrael zaútočil na sklad zbraní Hizballáhu v Sýrii

Izra­el pod­ni­kol v pia­tok ďal­ší letec­ký útok v Sýrii, kto­ré­ho ter­čom bol sklad zbra­ní pat­ria­ci pro­irán­ske­mu mili­tant­né­mu hnu­tiu Hiz­bal­láh. Ozná­mi­lo to Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) so síd­lom v Bri­tá­nii, pod­ľa kto­ré­ho išlo už naj­me­nej o tre­tí podob­ný izra­el­ský útok v Sýrii od začiat­ku toh­to týžd­ňa.

Pri piat­ko­vom nále­te rake­ty zasiah­li sklad zbra­ní Hiz­bal­lá­hu v stred­nej Sýrii, umiest­ne­ný na stra­te­gic­ky význam­nej ces­te spá­ja­jú­cej mes­tá Homs a Pal­mý­ra.

Pod­ľa infor­má­cií SOHR, kto­ré má v Sýrii sieť infor­má­to­rov, boli v skla­de v pro­vin­cii Homs ulo­že­né rake­ty a muní­cia. Po izra­el­ských nále­toch nasle­do­va­li „mohut­né expló­zie”, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Izra­el­ský útok si pod­ľa SOHR vyžia­da­la bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­ný počet mŕt­vych ale­bo zra­ne­ných.

Sýr­ska štát­na tla­čo­vá agen­tú­ra SANA však uvied­la, že expló­zie, kto­ré sa ozý­va­li z oblas­ti kon­tro­lo­va­nej sýr­skou armá­dou, vznik­li len nedo­pat­re­ním pri pre­pra­ve muní­cie. Pod­ľa agen­tú­ry išlo zrej­me len o dôsle­dok ľud­ské­ho zly­ha­nia. Pri výbu­choch utr­pe­lo zra­ne­nia naj­me­nej desať ľudí, kto­rých zasiah­li šrap­ne­ly.

Len nie­koľ­ko hodín pred­tým bol vyko­na­ný útok na pozí­cie sýr­skej armá­dy a pro­irán­skych milí­cií na juhu Sýrie. Pod­ľa SOHR tam nedoš­lo k obe­tiam, len k mate­riál­nym ško­dám.

Sýr­ske štát­ne médiá uvied­li, že na loka­li­ty v juho­sýr­skej pro­vin­cii Kunaj­tra zaú­to­či­li v noci na pia­tok izra­el­ské vojen­ské vrtuľ­ní­ky z oblas­ti Golan­ských výšin. Nimi odpá­le­né rake­ty zasiah­li vojen­ské sta­no­viš­tia sýr­skej armá­dy, uvá­dza agen­tú­ra DPA.

Izra­el piat­ko­vé úto­ky v Sýrii odmie­tol komen­to­vať.

Od roku 2011, keď vypuk­la voj­na v Sýrii, Izra­el na jej úze­mí usku­toč­nil stov­ky nále­tov, pri­čom sa zame­ria­val na vlád­ne jed­not­ky, ako aj na ich spo­jen­cov z irán­skej armá­dy a liba­non­skej sku­pi­ny Hiz­bal­láh, píše agen­tú­ra AFP.

Izra­el potvr­dzu­je svo­je vojen­ské akti­vi­ty v Sýrii len v oje­di­ne­lých prí­pa­doch; tvr­dí však, že prí­tom­nosť posíl sýr­skej armá­dy z Irá­nu a Liba­no­nu je preň hroz­bou a pre­to bude pokra­čo­vať v nále­toch aj naďa­lej.

Zdroj:tasr