Izrael začal strieľať rakety už aj na Sýriu

Izra­el­ská armá­da ozná­mi­la, že v Sýrii zasiah­la desiat­ky cie­ľov. Izra­el tým rea­go­val na úto­ky Sýrie z utor­ka 19.novembra.

Brit­ská sku­pi­na na moni­to­ro­va­nie vojen­ských kon­flik­tov uvied­la, že izra­el­ské rake­to­vé úto­ky zabi­li naj­me­nej 11 ľudí. Sýr­ske média však zatiaľ infor­mu­jú o dvoch obe­tiach.

Izra­el infor­mu­je, že v Sýrii zasiah­li sklad zbra­ní a vojen­ské základ­ne. Po tom ako Sýria vystre­li­la pro­ti­ra­ke­to­vé stre­ly, bolo zni­če­ných aj nie­koľ­ko sýr­skych letec­kých obran­ných sys­té­mov, infor­mu­je izra­el­ská armá­da.

Armá­da Sýrie tvr­dí, že väč­ši­na izra­el­ských rakiet bolo zni­če­ných pred­tým, ako zasiah­li cieľ.

„Vče­raj­šie úto­ky sú len dôka­zom toho, že Irán pod­ne­cu­je Sýriu, kto­ré ohro­zu­jú regi­onál­nu sta­bi­li­tu a sýr­sky režim. Bude­me ďalej konať pro­ti Irá­nu a Sýrii”, uvied­la izra­el­ská armá­da.

Pod­plu­kov­ník Jonat­han Con­ri­cus, vojen­ský hovor­ca uvie­dol, že v sku­toč­nos­ti bolo zasia­hnu­tých mno­ho dôle­ži­tých cie­ľov.

Izra­el­ský pre­mi­ér Ben­ja­min Neta­ny­ahu: „Pove­dal som to jas­ne - kaž­dý, kto ublí­ži nám, ublí­ži­me aj my jemu. Aj naďa­lej bude­me agre­sív­ne brá­niť Izra­el,” uvie­dol.

Zdroj:AP