Izrael zabil teroristického lídra pri leteckých útokoch v Gaze.

Baha Abu al-Ata bol jed­ným z líd­rov tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cie zva­nej Pales­tín­sky Islam­ský Dži­hád v skrat­ke PIJ. Toto hnu­tie je jed­ným z naj­sil­nej­ších mili­tant­ných orga­ni­zá­cií v Pás­me Gazy.

Abu al-Ata zomrel spo­lu so svo­jou ženou, keď rake­ty z izra­el­ských stí­ha­čiek zasiah­li ich dom. Smrť líd­ra potvr­dil samot­ný PIJ, letec­ký útok zane­chal tiež nie­koľ­ko zra­ne­ných, medzi kto­rý­mi boli údaj­ne aj al-Ato­ve šty­ri deti.

Pre­mi­ér Izra­e­lu Ben­ja­mín Neta­ny­ahu ozna­čil Abu al-Atu za „Arci-tero­ris­tu,“ rov­na­ko tak ho ozna­čil za „hlav­né­ho pod­ne­co­va­te­ľa tero­riz­mu v Pás­me Gazy.“

Pod­ľa vyjad­re­nia izra­el­ské­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí Abu al-Ata bol stroj­com dote­raj­ších úto­kov na Izra­el z pás­ma Gazy, no pri­pra­val aj ďal­šie ata­ky. „al-Ata cvi­čil tero­ris­tic­ké sku­pi­ny, odstre­ľo­va­čov, ale učil tero­ris­tov ako vyučí­vať dro­ny, či odpa­ľo­vať rake­ty z rôz­nych vzdia­le­nos­tí,” uvá­dza rezort dip­lo­ma­cie vo svo­jom komu­ni­ké.

Orga­ni­zá­cia PIJ ako odpla­tu za smrť svoj­ho líd­ra vystre­li­la pod­ľa BBC na Izra­el mini­mál­ne 150 rakiet. Nie­kto­ré z pás­my Gazy dopad­li pria­mo na diaľ­ni­cu, ako vidieť vo zve­rej­ne­nom videu.

Dote­raz bolo zra­ne­ných asi 17 Izra­el­ča­nov. Izra­el pri­tom neza­ú­to­čil iba na dom al-Atu, ale išiel aj za hra­ni­ce svo­jej kra­ji­ny. Letec­ky zaú­to­čil na dom v Sýrii v Damaš­ku, kde sa mal údaj­ne nachá­dzať ďal­ší pales­tín­sky tero­ris­ta Akram al-Ajou­ri. Pod­ľa sýr­skej spra­vo­daj­skej agen­tú­ry, kto­rá sa odvo­la­la na zdroj z PIJ al-Ajou­ri nie je zra­ne­ný, no pri úto­ku mal zomrieť jeho syn.

Európ­ska únia už vyzva­la obe stra­ny, aby pre­sta­li úto­čiť naj­mä na civil­né oby­va­teľ­stvo. 12

 

 

Zdroj:BBC