Izrael vrátil raketový útok Hamasu v Gaze

Izra­el­ská armá­da vo štvr­tok opäť pod­nik­la nále­ty na pozí­cie radi­kál­ne­ho pales­tín­ske­ho hnu­tia Hamas v pás­me Gazy. Bola to reak­cia ostre­ľo­va­nie izra­el­ské­ho úze­mia rake­ta­mi a na vypúš­ťa­nie baló­nov s výbuš­ný­mi zaria­de­nia­mi, kto­ré po dopa­de na zem môžu spô­so­biť výbuch ale­bo požiar. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

Pales­tín­ske bez­peč­nost­né zdro­je s odvo­la­ním sa na oči­tých sved­kov v Gaze infor­mo­va­li, že izra­el­ská armá­da pri svo­jich nále­toch zasiah­la bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­né cie­le ležia­ce sever­ne od ute­če­nec­ké­ho tábo­ra aš-Šatí v blíz­kos­ti mes­ta Gaza a objek­ty hnu­tia Hamas v juž­nej čas­ti pás­ma Gazy.

Izra­el­ské úto­ky si nevy­žia­da­li zra­ne­ných, doda­li pales­tín­ske zdro­je pod­ľa AFP.
Podob­nú ope­rá­ciu pod­nik­la izra­el­ská armá­da aj v noci na stre­du, keď nálet­mi na pozí­cie Hama­su rea­go­va­la na odpá­le­nie troch rakiet a vypus­te­nie zápal­ných baló­nov z pales­tín­ske­ho úze­mia.

Od polo­vi­ce minu­lé­ho týžd­ňa, keď pre­zi­dent USA Donald Trump ozná­mil svoj plán na rie­še­nie izra­el­sko-pales­tín­ske­ho kon­flik­tu, dochá­dza k podob­ným pales­tín­skym úto­kom tak­mer kaž­dý deň. Tie­to akcie majú za násle­dok odve­tu izra­el­skej armá­dy.
Trump ako súčasť toh­to plá­nu navrhol vznik pales­tín­ske­ho štá­tu. Aby však pales­tín­sky štát vzni­kol, musia Pales­tín­ča­nia naj­skôr uznať Izra­el ako židov­ský štát.

Pales­tín­sky pre­zi­dent Mah­múd Abbás a pred­sta­vi­te­lia radi­kál­ne­ho hnu­tia Hamas návrhy ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta dôraz­ne odmiet­li, pri­čom tvr­dia, že favo­ri­zu­je Izra­el.
Izra­el a Hamas vied­li od roku 2008 medzi sebou už tri voj­ny. K vystre­ľo­va­niu rakiet z pás­ma Gazy a násled­ným izra­el­ským odve­tám dochá­dza pomer­ne čas­to aj napriek dote­raj­šie­mu prí­me­riu, kto­ré sa poda­ri­lo dosiah­nuť vďa­ka Egyp­tu a kto­ré v novem­bri ukon­či­lo dva dni prud­kých bojov medzi ozb­ro­jen­ca­mi z pás­ma Gazy a izra­el­skou armá­dou.
Izra­el, Európ­ska únia i Spo­je­né štá­ty zara­ďu­jú Hamas medzi tero­ris­tic­ké orga­ni­zá­cie.