Izrael priznal letecký útok pri sýrskom hlavnom meste

Izra­el v nede­ľu ozná­mil, že usku­toč­nil vzduš­ný útok na základ­ne mili­tant­nej sku­pi­ny Islam­ský dži­hád neďa­le­ko sýr­skej met­ro­po­ly Damask. Sýria pred­tým tvr­di­la, že jej pro­ti­vzduš­ná obra­na zostre­li­la nepria­teľ­ské rake­ty, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Izra­el­ská armá­da vo vyhlá­se­ní uvied­la, že jej lie­tad­lá „zasiah­li tero­ris­tic­ké cie­le Islam­ské­ho dži­há­du juž­ne od Damas­ku”, kde má zmie­ne­ná sku­pi­na pod­ľa ozná­me­nia cen­trum svo­jich akti­vít v Sýrii. Potvr­di­la tiež via­ce­ro ďal­ších úde­rov v pás­me Gazy, odkiaľ mili­tan­ti pred­tým zno­va vystre­li­li rake­ty na Izra­el.

Sku­pi­na Islam­ský dži­hád pôso­bí na pales­tín­skych úze­miach i v Sýrii a v nede­ľu odpá­li­la z pás­ma Gazy viac než 20 rakiet.
Spra­vo­daj­ca AFP v Damas­ku počul krát­ko pred pol­no­cou via­ce­ro sil­ných výbu­chov. Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) uvied­la, že k úto­kom doš­lo „neďa­le­ko damas­ké­ho medzi­ná­rod­né­ho letis­ka”.

Sýr­ska štát­na tla­čo­vá agen­tú­ra SANA pri­nies­la sprá­vu o tom, že „väč­ši­na nepria­teľ­ských rakiet bola zostre­le­ná skôr, ako zasiah­la svo­je cie­le”. Zdô­raz­ni­la tiež, že zasia­hnu­té bolo „žiad­ne letis­ko”.
SANA pred­tým hlá­si­la, že v oblas­ti Damas­ku boli akti­vo­va­né sys­té­my pro­ti­vzduš­nej obra­ny.

Od začiat­ku voj­ny v Sýrii v roku 2011 Izra­el vyko­nal v sused­nej kra­ji­ne stov­ky úto­kov, zame­ra­ných pre­važ­ne pro­ti vlád­nym silám a ich spo­jen­com z radov irán­skych jed­no­tiek a bojov­ní­kov Hiz­bal­lá­hu. K takým­to úto­kom sa však len zried­ka pria­mo pri­zná­va, dopĺňa AFP.