Islamský štát zakázal džihádistom cestovanie do Európy. Zaviedol home office

Opat­re­nia pro­ti pan­dé­mií pri­jí­ma­jú okrem štá­tov už ajra­di­kál­ne sku­pi­ny. Extré­mis­tic­ká orga­ni­zá­cia Islam­ský štát (IS) vyzva­la svo­jich čle­nov a stú­pen­cov, aby neces­to­va­li do Euró­py, pokým sa tam šíri nový koro­na­ví­rus. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok agen­tú­ra DPA.

Prí­sluš­né varo­va­nie sa obja­vi­lo v minu­lo­týž­dňo­vom čís­le inter­ne­to­vé­ho týž­den­ní­ka IS an-Nabá. Orga­ni­zá­cia v ňom ape­lo­va­la na svo­jich prívr­žen­cov a ope­ra­tív­cov, kto­rí sa nachá­dza­jú mimo Euró­py, aby tam v súčas­nos­ti neces­to­va­li. Tým, kto­rí sa už nachá­dza­jú v európ­skych kra­ji­nách, IS odpo­rú­ča, aby tam aj zosta­li.

Auto­ri člán­ku záro­veň stú­pen­com IS pri­po­me­nu­li potre­bu umý­va­nia rúk a zakrý­va­nia úst pri kýcha­ní či zíva­ní. Člá­nok dopĺňa celo­stra­no­vá info­gra­fi­ka s pokyn­mi, ako brá­niť ďal­šie­mu šíre­niu nové­ho koro­na­ví­ru­su.

Stú­pen­ci IS sa majú pod­ľa člán­ku pre­dov­šet­kým utie­kať k Ala­ho­vi, aby ich ochrá­nil od cho­ro­by, lebo aj náka­zy pri­chá­dza­jú na svet len z jeho vôle.

Po celom sve­te bolo potvr­de­ných už vyše 182.000 prí­pa­dov náka­zy novým koro­na­ví­ru­som, pri­čom viac ako 7150 infi­ko­va­ných zomre­lo. Vo voj­nou pos­ti­hnu­tej Sýrii, kde orga­ni­zá­cia IS pôvod­ne vznik­la, zatiaľ prí­pa­dy náka­zy nezaz­na­me­na­li, ale tamoj­šie šta­tis­ti­ky nie sú pod­ľa DPA prav­de­po­dob­ne kom­plet­né.

Zdroj:TASR