Islamský štát sa prihlásil k zrážke francúzskych vrtuľníkov. Francúzi to odmietajú

K zod­po­ved­nos­ti za zráž­ku dvoch vrtuľ­ní­kov v Mali, pri kto­rej ten­to týž­deň zahy­nu­lo 13 fran­cúz­skych voja­kov, sa pri­hlá­si­la miest­na odnož Islam­ské­ho štá­tu. Tero­ris­tic­ká orga­ni­zá­cia vo štvr­tok uvied­la, že armád­ne stro­je sa zra­zi­li, keď jeden z nich svo­jou paľ­bou donú­ti­li k ústu­pu bojov­ní­ci Islam­ské­ho štá­tu.

Sta­no­vis­ko však priš­lo až tri dni po neho­de a sku­pi­na svo­je tvr­de­nia nepod­lo­ži­la žiad­ny­mi dôkaz­mi. Fran­cúz­sko v súčas­nos­ti prí­pad vyšet­ru­je.

IS vo štvr­tok večer cez apli­ká­ciu Tele­gram zve­rej­nil vyhlá­se­nie, pod­ľa kto­ré­ho jeho bojov­ní­ci v pro­vin­cii Západ­ná Afri­ka (ISWAP) nastra­ži­li na fran­cúz­skych voja­kov pas­cu. Pri násled­nom boji sa vraj na mies­te pokú­sil pri­stáť vrtuľ­ník s posi­la­mi, ale „voja­ci kali­fá­tu“ ho streľ­bou donú­ti­li k ústu­pu, načo „sa stre­tol s ďal­ším vrtuľ­ní­kom“.

V roz­ho­vo­re na roz­hla­so­vej sta­ni­ci Radio Fran­ce Inter­na­ti­ona­le v pia­tok náčel­ník gene­rál­ne­ho štá­bu fran­cúz­skej armá­dy Fra­nço­is Leco­in­tre uvie­dol , že kolí­ziu nespô­so­bi­li radi­ká­li, s kto­rý­mi sa fran­cúz­ske jed­not­ky stret­li.

„Je to abso­lút­ne neprav­di­vé,“ rea­go­val náčel­ník fran­cúz­ske­ho gene­rál­ne­ho štá­bu Leco­in­tre. „Prav­da je taká, že zráž­ka nasta­la pri veľ­mi kom­pli­ko­va­nej bojo­vej ope­rá­cii, kto­rá si vyža­du­je veľ­mi pres­nú koor­di­ná­ciu,“ vysvet­ľo­val gene­rál.

Pod­ľa Leco­in­tre­ho voja­ci neče­li­li úto­ku ozb­ro­jen­cov a žiad­ny z vrtuľ­ní­kov neu­stu­po­va­li pred ich paľ­bou. Gene­rál ten­to opis uda­los­tí odmie­tol s tým, že fran­cúz­ska armá­da hovo­rí prav­du. „Dlhu­je­me ju našim voja­kom a rodi­nám našich dru­hov, kto­rí zahy­nu­li,“ cito­va­la ho agen­tú­ra AFP.

Vyšet­ro­va­nie pon­del­ko­vé­ho nešťas­tia však neskon­či­lo, pod­ľa náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu ešte môžu jeho prie­beh osvet­liť úda­je z čier­nych skri­niek.

Od zahá­je­nia fran­cúz­skej inter­ven­cie v Mali, kto­rá zača­la v roku 2013, zahy­nu­lo 41 voja­kov.

Nový nárast extré­mis­tic­kých úto­kov v Mali za posled­né dva mesia­ce zabil viac ako 100 miest­nych voja­kov, pri­čom k úto­kom sa čas­to hlá­si ISIS.

 

Zdroj:Pravda