Irán vyvíja jadrové zbrane, tvrdia tri európske krajiny

Tri európ­ske štá­ty varo­va­li OSN, že Irán vyví­ja balis­tic­ké nuk­le­ár­ne hla­vi­ce, čím poru­šu­je rezo­lú­ciu Bez­peč­nost­nej rady. V lis­te zasla­nom Spo­je­ným krá­ľov­stvom, Fran­cúz­skom a Nemec­kom sa uvá­dza, že Irán tes­to­val variant rakiet Shahab‑3 „vyba­ve­ných viac­ná­sob­ne manév­ru­jú­ci­mi hla­vi­ca­mi,“ kto­ré by boli schop­né niesť jad­ro­vé zbra­ne.

Taká­to čin­nosť je pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov tých­to troch štá­tov „nekon­zis­tent­ná“ s uzne­se­ním,  s kto­rým sa sch­va­ľu­je irán­ska jad­ro­vá doho­da z roku 2015.

Irán obvi­ne­nie odmie­tol. Minis­ter zahra­nič­ných vecí Moham­mad Javad Zarif uvie­dol, že list je „zúfa­lým klam­stvom“ vyda­ným európ­sky­mi moc­nos­ťa­mi „na zakry­tie ich mizer­nej neschop­nos­ti plniť holé mini­mum“ ich záväz­kov v rám­ci doho­dy o jad­ro­vej ener­gii.

Rezo­lú­cia Bez­peč­nost­nej rady 2231 „vyzý­va“ Irán, aby „nevy­ko­ná­val žiad­nu čin­nosť súvi­sia­cu s balis­tic­ký­mi rake­ta­mi urče­ný­mi na dodá­va­nie jad­ro­vých zbra­ní vrá­ta­ne vypus­te­nia rake­to­vej rake­ty“.

Irán však trvá na tom, že jeho jad­ro­vý prog­ram je úpl­ne mie­ro­vý, a pop­rel, že jeho prog­ram balis­tic­kých rakiet toto uzne­se­nie poru­šu­je.

V európ­skom lis­te sa však uvá­dza, že video­záz­nam z tes­tu uve­rej­ne­né­ho na sociál­nych médiách 22. aprí­la uká­zal pou­ži­tie posil­ňo­va­ča Shahab‑3, kto­rý bol „sys­té­mom kon­tro­ly rake­to­vej tech­no­ló­gie kate­gó­rie 1“. Ten by tak bol  „tech­nic­ky schop­ný niesť jad­ro­vé zbra­ne“.

Zdroj:BBC