Irán sľúbil, že odozvdá čierne skrinky zo zostreleného lietadla

Ukra­jin­ský minis­ter zahra­nič­ných vecí Vadym Prys­taj­ko v pia­tok infor­mo­val, že sku­pi­na exper­tov z Kana­dy, Ukra­ji­ny a Irá­nu bude mať prí­stup k tzv. čier­nym skrin­kám z ukra­jin­ské­ho lie­tad­la zostre­le­né­ho 8. janu­ára krát­ko po štar­te z Tehe­rá­nu. Násled­ne Irán tie­to zapi­so­va­če úda­jov o lete lie­tad­la odo­vzdá Kyje­vu, napí­sa­la agen­tú­ra Inter­fax.

Šéf ukra­jin­skej dip­lo­ma­cie súčas­ne infor­mo­val, že Kyjev od Tehe­rá­nu žia­da, aby pri­znal svo­ju vinu za zostre­le­nie lie­tad­la nie­len ver­bál­ne, ale aj for­mou ofi­ciál­ne­ho doku­men­tu.

Spres­nil, že Ukra­ji­na má v úmys­le pre­dos­trieť túto otáz­ku aj na pôde Bez­peč­nost­nej rady OSN. Prys­taj­ko dodal, že ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj vznie­sol túto požia­dav­ku minu­lý víkend v tele­fo­nic­kom roz­ho­vo­re s irán­skym pre­zi­den­tom Hasa­nom Rúhá­ním. Ďal­ší ich tele­fo­nic­ký roz­ho­vor sa usku­toč­ní dnes.

Pod­ľa Prys­taj­ka na budú­ci týž­deň by mal do Kyje­va pri­ces­to­vať oso­bit­ný pred­sta­vi­teľ irán­skej vlá­dy. Ako Prys­taj­ka cito­va­la agen­tú­ra Inter­fax, exper­ti z Irá­nu, Kana­dy a Ukra­ji­ny budú mať prí­stup k čier­nym skrin­kám „na mies­te”, teda v Irá­ne. Potom je irán­ska stra­na pod­ľa minis­tra pri­pra­ve­ná vydať ich Ukra­ji­ne.

Prys­taj­ko v pia­tok v reak­ciách na otáz­ky poslan­cov v ukra­jin­skom par­la­men­te kon­šta­to­val, že ten­to navrho­va­ný postup „v zása­de spĺňa medzi­ná­rod­né nor­my”.

Dodal však, že ukra­jin­ská stra­na by dala pred­nosť varian­tu, že by Irán zapi­so­va­če úda­jov o lete ukra­jin­ské­ho lie­tad­la posky­tol Kyje­vu okam­ži­te, aby „sme zais­ti­li nezá­vis­losť a objek­tív­nosť vyšet­ro­va­nia.”

Minis­ter pred poslan­ca­mi vysvet­lil, že vina Irá­nu za tra­gé­diu so 176 obe­ťa­mi na živo­toch spo­čí­va v tom, že nezat­vo­ril svoj vzduš­ný pries­tor v čase, keď irán­ske ozb­ro­je­né sily zaú­to­či­li na ame­ric­ké vojen­ské zaria­de­nia v Ira­ku a hro­zi­la im za to odve­ta.

Ukra­jin­ské civil­né lie­tad­lo zasiah­la rake­ta ráno 8. janu­ára krát­ko po štar­te z medzi­ná­rod­né­ho letis­ka v Tehe­rá­ne. O život priš­lo všet­kých 176 ľudí na palu­be. Medzi obe­ťa­mi bolo 57 Kana­ďa­nov, 11 Ukra­jin­cov, 17 Švé­dov, šty­ria Afgan­ci, šty­ria Bri­ti, ako aj obča­nia Irá­nu.
Irán spo­čiat­ku vinu pri­su­dzo­val tech­nic­kej chy­be, avšak s pri­bú­da­jú­ci­mi dôkaz­mi sa pri­znal k tomu, že lie­tad­lo omy­lom zostre­li­li jeho revo­luč­né gar­dy.