Irán si zvyšuje ego novou balistickou raketou Hrom

Iba mesiac po tra­gic­kej bla­má­ži so zostre­le­ním civil­né­ho lie­tad­la nad Tehe­rá­nom si irán­ske Revo­luč­né gar­dy chcú zlep­šiť meno a zno­vu uká­zať svo­ju opod­stat­ne­nosť.

Ozb­ro­je­né sily pod­ria­de­né nábo­žen­ským vod­com pred­sta­vi­li nové balis­tic­ké rake­ty krát­ke­ho dole­tu Raad-500. S odvo­la­ním sa na sprá­vy irán­skej štát­nej tele­ví­zie o tom v nede­ľu infor­mo­va­la agen­tú­ra AP.

Rake­ty Raad-500 (Hrom) majú pod­ľa správ tele­ví­zie polo­vič­nú váhu opro­ti star­ším rake­tám Fateh-110 (Doby­va­teľ), pri­čom ich dostrel je o 200 kilo­met­rov väč­ší, teda zhru­ba 500 km.

Nové balis­tic­ké rake­ty sú pod­ľa revo­luč­ných gárd pohá­ňa­né tuhým pali­vom, pri­čom ich súčas­ťou je aj pohyb­li­vá trys­ka, kto­rá umož­ňu­je zasiah­nuť cieľ s väč­šou pres­nos­ťou.

Balis­tic­ké rake­ty krát­ke­ho dole­tu sú rake­ty s dostre­lom do 1000 kilo­met­rov. Hoci môžu byť tie­to stre­ly vzhľa­dom na svoj obme­dze­ný dostrel využí­va­né len v regi­onál­nych kon­flik­toch, ich výho­dou sú rela­tív­ne níz­ke výrob­né nákla­dy a pomer­ne nená­roč­né roz­miest­ňo­va­nie.

Meno Revo­luč­ných gárd bolo nie­len doma v Irá­ne výraz­ne poško­de­né po tom, čo ôsme­ho janu­ára zastre­li­li ukra­jin­ské lin­ko­vé lie­tad­lo. Pri neho­de zomre­lo 176 ľudí. Väč­ši­na z nich mala irán­ske občian­stvo.

Vede­nie kra­ji­ny najprv zapie­ra­lo, že lie­tad­lo zastre­li­li, no pod tla­kom dôka­zov nako­niec zod­po­ved­nosť po nie­koľ­kých dňoch pri­zna­li. Naj­mä počia­toč­né klam­stvo vied­lo k demon­štrá­ciám a pro­tes­tom, kto­ré boli krva­vé potla­če­né.