Irán sa chváli, že môže vyrobiť atómovú bombu. Kedykoľvek

Irán má kapa­ci­tu obo­ha­tiť urán na akú­koľ­vek úro­veň. Uvie­dol to v sobo­tu pred­sta­vi­teľ Irán­skej orga­ni­zá­cie pre ató­mo­vú ener­giu (AEOI), kto­ré­ho cito­va­la agen­tú­ra Reuters.

„Ak by bolo (irán­sky­mi úrad­mi) pri­ja­té prí­sluš­né roz­hod­nu­tie, AEOI ako vyko­ná­va­teľ roz­hod­nu­tia, bude schop­ná obo­ha­tiť urán na akú­koľ­vek per­cen­tu­ál­nu úro­veň,” uvie­dol námest­ník ria­di­te­ľa AEOI Alí Ašgar Záre­án. Vyjad­re­nie sa obja­vi­lo na webo­vej strán­ke tej­to inšti­tú­cie.
Irán už pred­tým avi­zo­val, že pre­sta­ne rešpek­to­vať obme­dze­nia na obo­ha­co­va­nie urá­nu, kto­ré mu sta­no­vu­je jad­ro­vá doho­da s moc­nos­ťa­mi z roku 2015.

Tehe­rán v prie­be­hu vla­ňaj­šie­ho roka poza­sta­vil plne­nie via­ce­rých záväz­kov vyplý­va­jú­cich zo spo­mí­na­nej doho­dy a pohro­zil, že od nej úpl­ne odstú­pi. Rea­go­val tým na sku­toč­nosť, že od doho­dy odstú­pi­li Spo­je­né štá­ty, kto­ré záro­veň obno­vi­li san­kcie voči Irá­nu.

Fran­cúz­sko, Bri­tá­nia a Nemec­ko ako ďal­ší sig­na­tá­ri doho­dy obvi­ni­li v polo­vi­ci janu­ára Irán z poru­še­nia usta­no­ve­ní doho­dy a spus­ti­li mecha­niz­mus, kto­rý by mohol viesť až k obno­ve­niu san­kcií OSN voči Tehe­rá­nu.
Irán opa­ko­va­ne vyjad­ru­je svo­ju ocho­tu vrá­tiť sa k dodr­žia­va­niu usta­no­ve­ní jad­ro­vej doho­dy. Ten­to krok však pod­mie­ňu­je zru­še­ním ame­ric­kých san­kcií.

Jad­ro­vá doho­da sta­no­vi­la Irá­nu hor­nú hra­ni­cu obo­ha­co­va­nia urá­nu na 3,67 per­cen­ta. Tehe­rán však v rám­ci odklo­nu od tej­to doho­dy vla­ni v novem­bri ozná­mil, že začal obo­ha­co­vať urán na päť­per­cent­nú úro­veň. Pred pod­pí­sa­ním jad­ro­vej doho­dy vyrá­bal Irán urán obo­ha­te­ný na 20 per­cent. Pre výro­bu jad­ro­vých zbra­ní je potreb­né obo­ha­te­nie na 90 per­cent.