Irán, Rusko a Čína sa vojensky zbližujú. Pomaly vzniká koalícia

Irán plá­nu­je viac vojen­ských cvi­če­ní s Rus­kom a Čínou, vyhlá­sil v sobo­tu zástup­ca veli­te­ľa irán­skej armá­dy pre koor­di­nač­né zále­ži­tos­ti Habí­bol­láh Saj­ja­rí.

„My (Irán, Rus­ko a Čína) náj­de­me spô­sob, ako v budúc­nos­ti usku­toč­niť manév­re,” uvie­dol Saj­ja­rí s tým, že nema­jú v plá­ne vytvo­riť ofi­ciál­nu vojen­skú koalí­ciu.

Pod­ľa agen­tú­ry TASS Saj­ja­rí záro­veň varo­val iné štá­ty pred zasa­ho­va­ním do súčas­ných manév­rov: „Aké­koľ­vek pla­vid­lo ale­bo lie­tad­lo, kto­ré vstú­pi do oblas­ti manév­rov, bude zasia­hnu­té.”

Irán­ske sily zača­li v pia­tok v sever­nej čas­ti Indic­ké­ho oce­ánu prvé spo­loč­né námor­né cvi­če­nie s Rus­kom a Čínou. Infor­mo­va­la o tom irán­ska štát­na tele­ví­zia, kto­rej úda­je pre­vza­la agen­tú­ra AP.

Štvor­dňo­vé manév­re, kto­rých výcho­dis­ko­vým bodom je irán­sky prí­stav Čáh­ba­hár na pobre­ží Omán­ske­ho záli­vu, majú byť zame­ra­né na posil­ne­nie bez­peč­nos­ti pla­veb­ných trás v danom regi­ó­ne, cito­va­la sprá­va z vyjad­re­nia veli­te­ľa irán­ske­ho námor­níc­tva Hosej­na Chán­zá­dí­ho.

Hovor­ca čín­ske­ho minis­ter­stva obra­ny Wu Čchien ešte vo štvr­tok pove­dal, že spo­loč­né cvi­če­nia s Irá­nom a Rus­kom „pre­hĺbia výme­nu a spo­lu­prá­cu medzi námor­ný­mi sila­mi tých­to troch kra­jín”. Čína pod­ľa neho na cvi­če­nia vysla­la svoj rake­to­vý tor­pé­do­bo­rec Si-ning.

Tehe­rán sa sna­ží zin­ten­zív­niť vojen­skú spo­lu­prá­cu s Pekin­gom a Mos­kvou v čase, keď je Irán vysta­ve­ný nebý­va­lým hos­po­dár­skym san­kciám zo stra­ny Spo­je­ných štá­tov. Náv­šte­vy pred­sta­vi­te­ľov čín­ske­ho a rus­ké­ho námor­níc­tva v Irá­ne boli v posled­ných rokoch na vzo­stu­pe, pozna­me­na­la AP.

Pod­ľa irán­skej tele­ví­zie pre­bie­ha­jú­ce cvi­če­nie uka­zu­jú, že Irán nie je izo­lo­va­ný ani po tom, ako Spo­je­né štá­ty odstú­pi­li od medzi­ná­rod­nej doho­dy o irán­skom jad­ro­vom prog­ra­me z roku 2015 a vlá­da ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa vystup­ňo­va­la pro­ti­i­rán­ske san­kcie. Cvi­če­nia sú tiež vní­ma­né ako odoz­va na nedáv­ne manév­re Spo­je­ných štá­tov a ich regi­onál­ne­ho spo­jen­ca Saud­skej Ará­bie, na kto­rých sa zúčast­ni­la takis­to aj Čína.

Po náras­te napä­tia v oblas­ti Perz­ské­ho záli­vu – okrem iné­ho v dôsled­ku úto­kov na tan­ke­ry a saud­sko­arab­skú rop­nú infra­štruk­tú­ru – vysla­li Spo­je­né štá­ty do toh­to regi­ó­nu ďal­ších svo­jich voja­kov a doda­toč­né sys­té­my pro­ti­vzduš­nej obra­ny.

V roku 2017 Irán vyko­nal spo­loč­né námor­né cvi­če­nie s Čínou neďa­le­ko stra­te­gic­ké­ho Hor­muz­ské­ho prie­li­vu pri vstu­pe do Perz­ské­ho záli­vu, kto­rým pre­chá­dza tak­mer tre­ti­na všet­kej ropy vyvá­ža­nej po mori.