Irán: Pri útoku kurdských militantov zahynuli traja iránski vojaci

Živo­ty troch prí­sluš­ní­kov irán­skych Revo­luč­ných gárd si vyžia­da­li boje s „kon­tra­re­vo­luč­nou” sku­pi­nou, ku kto­rým doš­lo na zápa­de Irá­nu. Infor­mo­va­la o tom v stre­du agen­tú­ra AFP.

Medzi obe­ťa­mi je aj prí­sluš­ník Revo­luč­ných gárd v hod­nos­ti plu­kov­ní­ka. Všet­ci tra­ja voja­ci zahy­nu­li v „boji s kon­tra­re­vo­luč­ný­mi živ­la­mi”, kto­rých mno­ho zabi­li, uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní gárd. Názov sku­pi­ny, s kto­rou sa jej prí­sluš­ní­ci dosta­li do zrá­žok, nezve­rej­ni­li.

Irán už 40 rokov boju­je pro­ti kurd­ským mili­tan­tom, kto­rí majú základ­ne v sused­nom Ira­ku, odkiaľ pod­ni­ka­jú úto­ky na irán­skom úze­mí. Ich cie­ľom sú naj­mä prí­sluš­ní­ci Revo­luč­ných gárd a štát­ne inšti­tú­cie.

Zdroj:tasr