Irán potajomky experimentuje s uránom, tvrdí atómová agentúra

Irán poru­šu­je doho­du a zhro­maž­dil ove­ľa viac urá­nu, ako by mal. Kon­šta­tu­je to Medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia pre ató­mo­vú ener­giu (MAAE). Záro­veň uvied­la, že Irán expe­ri­men­tu­je s jad­ro­vým mate­riá­lom v mini­mál­ne troch zaria­de­niach, kto­ré však nena­hlá­sil ins­pek­to­rom.

Pod­ľa MAAE Irán za posled­né tri mesia­ce viac než stroj­ná­so­bil svo­je záso­by obo­ha­te­né­ho urá­nu a teraz má vyše tonu usklad­ne­ných zásob – čo je poru­še­ním his­to­ric­kej jad­ro­vej doho­dy so sve­to­vý­mi veľ­mo­ca­mi z roku 2015.

Agen­tú­ra v tej­to taj­nej sprá­ve doru­če­nej svo­jim člen­ským štá­tom, kto­rú mala mož­nosť vidieť aj tla­čo­vá agen­tú­ra Asso­cia­ted Pre­ss (AP), uvied­la, že cel­ko­vé záso­by obo­ha­te­né­ho urá­nu v Irá­ne boli do 19. feb­ru­ára 1020,9 kilo­gra­mu v porov­na­ní s množ­stvom 372,3 kilo­gra­mu uve­de­ným v posled­nej sprá­ve MAAE z 3. novem­bra 2019.

Jad­ro­vá doho­da z roku 2015 dovo­ľu­je Irá­nu držať si záso­by 202,8 kilo­gra­mu. Doho­da má zais­tiť, aby Irán nevy­vi­nul jad­ro­vé zbra­ne. MAAE ďalej v sprá­ve uvied­la, že posla­la Irá­nu otáz­ky v troch jed­not­li­vých lis­toch, ale nedos­ta­la žiad­nu odpo­veď.

„Agen­tú­ra polo­ži­la množ­stvo otá­zok súvi­sia­cich s prí­pad­ným nedek­la­ro­va­ným (ofi­ciál­ne nepriz­na­ným) jad­ro­vým mate­riá­lom a s jad­ro­vý­mi akti­vi­ta­mi na troch mies­tach v Irá­ne, kto­ré Tehe­rán nedek­la­ro­val,” napí­sa­la MAAE v sprá­ve.

MAAE už pred­tým vyhlá­si­la, že čas­ti­ce urá­nu ume­lé­ho pôvo­du našli na jed­nom mies­te pri Tehe­rá­ne, kto­ré nebo­lo ofi­ciál­ne dekla­ro­va­né, a to zrej­me potvr­dzu­je obvi­ne­nia zo stra­ny Spo­je­ných štá­tov a Izra­e­la, že v Irá­ne exis­tu­je taj­ný sklad jad­ro­vé­ho mate­riá­lu.